Wybrane problemy prawa geologicznego i górniczego

 • Dodaj recenzję:
 • Wydawnictwo: Wolters Kluwer
 • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
 • Autor: redakcja naukowa Bartosz Rakoczy
 • Wydawca, rok wydania: Wolters Kluwer, 2016, Stan prawny: 31 marca 2016 r.
 • Liczba stron : 200
 • Oprawa i wymiary: twarda, 150 x 210 mm
 • ISBN: 978-83-8092-256-3
 • egz.
 • 123,90 zł

Książka przedstawia najważniejsze zagadnienia dotyczące problemów prawa geologicznego i górniczego w ujęciu zarówno praktycznym, jak i teoretycznym. Prawo geologiczne i górnicze jako część systemu prawnego pozostaje w relacjach z innymi aktami prawnymi, które w części regulują kwestie również komentowanej materii, stąd też w opracowaniu położono akcent na ich wyjaśnienie. Rozważania zostały uzupełnione odesłaniami do orzecznictwa, które ułatwiają rozwiązywanie problemów interpretacyjnych.

Celem publikacji jest przedstawienie oraz ocena obecnego kształtu regulacji dotyczących m.in. własności górniczej, użytkowania górniczego, administracji geologicznej i górniczej oraz odpowiedzialności za szkody związane z ruchem zakładu górniczego w systemie prawa polskiego. Przeanalizowano również zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, które dotyczą m.in.:

 • poszerzenia zakresu przedmiotowego ustawy;
 • rozszerzenia katalogu przesłanek cofnięcia lub ograniczenia koncesji;
 • zasad wykonywania nadzoru i kontroli nad działalnością regulowaną ustawą;
 • zadań państwowej służby geologicznej oraz zadań właściwego organu nadzoru górniczego.

Adresaci:
Książka skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie geologii i górnictwa oraz organów administracji publicznej. Zainteresuje również radców prawnych, adwokatów, notariuszy, sędziów, prokuratorów, a także pracowników naukowych i studentów.
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 7


Bartosz Rakoczy
Wprowadzenie do prawa geologicznego i górniczego | str. 11

Joanna Maciejewska
Własność górnicza | str. 33
Uwagi wprowadzające | str. 33
Charakterystyka własności złóż kopalin | str. 34
Prawo do rozporządzania, korzystania i posiadania przedmiotu stanowiącego własność górniczą | str. 42
Uwagi końcowe | str. 51

Bartosz Rakoczy
Użytkowanie górnicze w prawie polskim | str. 52

Grzegorz Klimek
Znaczenie i rola koncesji w ustawie - Prawo geologiczne i górnicze | str. 75

Małgorzata Szalewska
Administracyjne środki finansowo-prawne w prawie geologicznym i górniczym | str. 96
Zagadnienia wprowadzające | str. 96
Opłaty eksploatacyjne | str. 98
Opłaty sankcyjne | str. 107
Kary pieniężne | str. 115
Zakończenie | str. 125

Michał Tyburek
Odpowiedzialność za szkody związane z ruchem zakładu górniczego - wybrane problemy | str. 127
Wprowadzenie | str. 127
Obecny a poprzedni stan prawny w zakresie regulacji odpowiedzialności za szkody górnicze - problematyka intertemporalna | str. 128
Stosowanie przepisów kodeksu cywilnego do szkód górniczych | str. 129
Podmiot odpowiedzialny za szkodę | str. 136
Odpowiedzialność solidarna podmiotów odpowiedzialnych za szkodę | str. 137
Sposoby naprawienia szkody | str. 138
Przedawnienie w prawie geologicznym i górniczym | str. 142
Odpowiednie stosowanie przepisów o naprawieniu szkody do zapobiegania szkodom | str. 144
Dochodzenie roszczeń | str. 146
Zabezpieczenie roszczeń | str. 153

Martyna Walas
Administracja geologiczna i górnicza | str. 155
Uwagi wprowadzające | str. 155
Organy administracji geologicznej | str. 157
Państwowa służba geologiczna | str. 166
Krajowy Administrator Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla | str. 172
Organy nadzoru górniczego | str. 174
Podsumowanie | str. 186

Orzecznictwo | str. 187

Bibliografia | str. 189

O Autorach | str. 195