Zarządzanie i ekonomika w usługach weterynaryjnych

W opracowaniu przedstawiono podstawy zarządzania lecznicą weterynaryjną, marketingiem i ekonomiką usług weterynaryjnych, rachunkiem ekonomicznym w usługach weterynaryjnych, rachunkowością i finansami w zarządzaniu podmiotem weterynaryjnym, zasadami uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Nauki ekonomiczno-rolnicze stworzyły podwaliny do rozwoju ekonomiki rolnictwa, w tym ekonomiki produkcji zwierzęcej. Z nauk tych wyodrębniła się ekonomika zajmująca się usługami weterynaryjnymi.

Nauka ta zajmuje się zjawiskami i procesami gospodarczymi dotyczącymi usług weterynaryjnych. Obejmuje ona:

-   ekonomikę i funkcjonowanie rynku usług weterynaryjnych,

-   rachunek ekonomiczny i marketing usług weterynaryjnych,

-  rachunkowość i finanse w zarządzaniu podmiotem weterynaryjnym,

-   zasady uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej (usługi wetery-naryjnej),

-   ekonomiczny aspekt ochrony zwierząt.

Niniejsze opracowanie jest przeznaczone dla słuchaczy studiów weterynaryjnych na poziomie uniwersyteckim oraz osób pragnących pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie.

Zagadnienia prezentowane w opracowaniu zostały tak przedstawione, by umożliwić czytelnikom szersze spojrzenie na omawiane problemy oraz by zachęcić ich do dalszego zgłębiania wiedzy z ekonomiki weterynaryjnej. W opracowaniu przedstawiono kompleksowe, ale też zwięzłe ujęcie szeregu problemów związanych z: funkcjonowaniem rynku w makro- i mikroskali, podstawami zarządzania podmiotem weterynaryjnym, marketingiem i ekonomiką usług weterynaryjnych, rachunkiem ekonomicznym w usługach weterynaryjnych, rachunkowością i finansami w zarządzaniu podmiotem weterynaryjnym, zasadami uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej. Stawia to autorów niniejszego opracowania przed szeregiem problemów, m.in. w kwestii określenia zakresu i sposobu prezentowania czytelnikom treści o tematyce ekonomicznej. Wybrane zagadnienia wymagają uzupełnienia wiadomości przez czytelnika w stosownej literaturze przedmiotu celem usystematyzowania dystrybuowanej wiedzy.

Zawarta w opracowaniu wiedza dotycząca zarządzania i ekonomiki usług weterynaryjnych jest posiłkowana przykładami.

Absolwenci kierunku studiów Weterynaria znajdują zatrudnienie w jednostkach administracyjnych i usługowych na szczeblu gminy, powiatu i województwa, powiązanych z szeroko pojętą działalnością weterynaryjną. Znaczna część absolwentów prowadzi jednak działalność gospodarczą w zakresie usług weterynaryjnych. Niniejsze opracowanie zapewnia nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności do pracy w wymienionych podmiotach gospodarczych przy uwzględnieniu realiów gospodarki rynkowej.

Spis treści

Rynek i jego funkcje

Istota rynku; Prawo popytu i podaży; Pieniądz i jego funkcje

Zadania do samodzielnego rozwiązania..

Rynek usług weterynaryjnych w Polsce

Definicja i klasyfikacja usług weterynaryjnych; Kierunki rozwoju rynku usług weterynaryjnych; Podaż i popyt na rynku usług weterynaryjnych

Podstawy zarządzania podmiotem weterynaryjnym.

Pojęcie i zasady zarządzania; Funkcje zarządzania; Style kierowania; Wynagradzanie

Komunikacja społeczna w usługach weterynaryjnych

Informacje i ich znaczenie w procesie podejmowania decyzji; Konflikty w organizacji i sposoby ich rozwiązywania; Negocjacje biznesowe

Marketing w działalności weterynaryjnej

Koncepcja marketingu; Marketing strategiczny; Marketing mix (operacyjny); Specyfika marketingu w działalności weterynaryjnej

Podstawowe kategorie kosztów, przychodów i dochodów

Rachunek ekonomiczny w usługach weterynaryjnych; Klasyfikacja kosztów i ich wykorzystanie w podejmowaniu decyzji; Kategorie przychodów i zysków; Sposoby obliczania kosztów jednostkowych i opłacalności usług weterynaryjnych

Rachunkowość w zarządzaniu podmiotem weterynaryjnym

Pojęcie, funkcje i zasady rachunkowości; Składniki majątkowe jednostek prowadzących działalność gospodarczą i źródła ich finansowania; Sprawozdania finansowe jednostek gospodarczych

Finanse i bankowość w zarządzaniu podmiotem weterynaryjnym

Ocena kondycji finansowej podmiotu gospodarczego; Zakres i treść bankowej obsługi podmiotów gospodarczych; Formy finansowania usług weterynaryjnych

Proces uruchamiania działalności gospodarczej

Ograniczenia i uwarunkowania organizacyjno-prawne wykonywania działalności gospodarczej; Rodzaje i formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej; Etapy zakładania jednostek organizacyjnych; Biznesplan; Dyskontowanie sukcesu

Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości

Kryteria wyodrębniania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Unii Europejskiej; Formy wspierania małej i średniej przedsiębiorczości w Polsce i w Unii Europejskiej

Ekonomiczny aspekt ochrony zwierząt

Ochrona zwierząt wprawie polskim; Ekonomiczne aspekty prowadzenia programów profilaktyki i zwalczania chorób zwierząt