Zbiór zadań z odnawialnych źródeł energii

 • Dodaj recenzję:
 • Wydawnictwo: Eco Investment
 • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
 • Autor: Ryszard Tytko
 • Wydawca, rok wydania: Eco Investment, 2020
 • Liczba stron : 372
 • Oprawa i wymiary: miękka, 175 x 240 mm
 • ISBN: 978-83-8111-165-2
 • egz.
 • 66,00 zł

Testy pomagające w przygotowaniu się do eg­zaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej w Rozporządzeniu z dnia 16 maja 2019 r. przedstawiło podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.

W podręczniku tym, zgodnie z wymaganiami merytorycznymi rozporządzenia, opracowałem dla młodzieży do celów edukacyjnych zbiór zadań w formie zestawów testów.

Treść merytoryczna testów obejmuje zagadnienia związane z budową, eksploatacją urządzeń i instalacji zasilanych energią odnawialną.

Zagadnienia zawarte w zbiorze zadań obejmują zestawy testów wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią, jak również testy w formie przykładowych zadań praktycznych. W książce znalazły się również zestawy testów wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią, zadania obliczeniowe i opisowe, których treść została dostosowana do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, dotyczącym sprawdzania przez Urząd Dozoru Technicznego wiedzy instalatorów urządzeń z zakresu:

 1. a) kotłów i pieców na biomasę,
 2. b) systemów fotowoltaicznych,
 3. c) słonecznych systemów grzewczych,
 4. d) pomp ciepła,
 5. e) płytkich systemów geotermalnych.

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów klas technikum jest sprawą bardzo ważną. Ocenianie szkolne jest podstawowym ogniwem procesu nauczania.

Obiektywną i stale doskonaloną metodą sprawdzania osiągnięć szkolnych jest pomiar dydaktyczny przeprowadzony z zastosowaniem testów, które są zbiorem za­dań do wykonania, identycznym dla wszystkich badanych.

W nowoczesnej szkole zawodowej testy osiągnięć szkolnych, stanowią istot­ny instrument wspomagający proces oceniania osiągnięć uczniów. Prawidłowe ich opracowanie oraz umiejętne wykorzystanie, może przyczynić się do pełniejszej obiektywizacji zasad oceniania. Testy zawarte w podręczniku, który oddaję w Pań­stwa ręce, mają pomóc uczniom i słuchaczom w lepszym przygotowaniu się do eg­zaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Egzamin ten składa się z dwóch części: pisemnej (zestaw 40 zadań wielokrotnego wyboru) oraz praktycznej. Zadania przedstawione w pod­ręczniku przydatne będą również instalatorom ubiegającym się o nadanie uprawnień z zakresu instalacji OZE przez Urząd Dozoru Technicznego.

Testy opracowałem na podstawie standardów wymagań, zawartych w podsta­wach programowych dla zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odna­wialnej (311930) opublikowanych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego. Standardy wymagań dla instalato­rów w zakresie OZE zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r.

W książce przedstawiłem 13 zestawów po 40 zadań wraz z odpowiedziami.

W kolejnej części podręcznika przedstawiłem zestaw testów w formie zadań praktycznych. Testowe zadania projektowe stanowią drugą część egzaminu potwier­dzającego kwalifikacje w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odna­wialnej oraz kwalifikacje zawodowe dla instalatorów urządzeń i instalacji zasilanych z OZE. Dla części zadań opracowałem również przykładowe rozwiązania.

Przed publikacją testów w podręczniku dokonałem pełnej analizy ich przydatno­ści w procesie sprawdzania wyników kształcenia. Badałem wyniki kształcenia z ich pomocą na wybranych grupach uczniów ZSE nr l w kilkuletnim cyklu kształcenia.

Zestawy testów, przedstawione w podręczniku, należy traktować jako przykłado­we. Nauczyciele, chcący z nich korzystać, będą mogli odpowiednio je modyfikować (z zachowaniem standardów dotyczących opracowywania testów), w zależności od zakresu zagadnień merytorycznych omawianych wcześniej z uczniami. Po analizie uwag i opinii nauczycieli, uczniów, władz oświatowych, dotyczących merytorycznych zagadnień zawartych w podręczniku, opracuję kolejny zestaw testów, uwzględ­niający słuszne uwagi dotyczące tej publikacji.

Opracowanie to należy traktować również jako pierwszy krok w kierunku spraw­dzania wiadomości, umiejętności uczniów, słuchaczy za pomocą zadań testowych w celu dostosowania form egzaminowania do standardów wymagań określonych rozporządzeniami MENiS i MG, dotyczącymi egzaminu, który potwierdza kwalifi­kacje zawodowe.

Nauczycielom, uczniom, słuchaczom życzę powodzenia i jak najlepszych wyni­ków po rozwiązaniu testów.

dr inż. Ryszard Tytko

Profesor honorowy

Połtawskiej Państwowej Akademii Rolniczej

 

Spis treści

Moduł l

Podstawy prawne kształcenia zawodowego

Moduł II

Instrukcja testowania

 1. Instrukcja testowania dla nauczyciela
 2. Instrukcja testowania dla ucznia
 3. Przykładowa karta odpowiedzi poprawnych
 4. Przykładowa tabela zbiorcza
 5. Przykładowa karta egzaminacyjna

Moduł III

Przykładowe tematy zadań

Moduł IV

Karty poprawnych odpowiedzi do zestawów zadań

Moduł V

Przykładowe zadania do części praktycznej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji

Moduł VI

Zakres programowy szkolenia podstawowego, w części teoretycznej i praktycznej odpowiedni dla danego rodzaju instalacji

 1. Kotły i piece na biomasę
 2. Systemy fotowoltaiczne
 3. Słoneczne systemy grzewcze
 4. Pompy ciepła
 5. Płytkie systemy geotermalne

Moduł VII

Przykładowe tematy zadań: Systemy fotowoltaiczne

Moduł VIII

Poprawne odpowiedzi do zadań: Systemy fotowoltaiczne.

Moduł IX

Przykładowe tematy zadań obliczeniowych i opisowych: Systemy fotowoltaiczne

Moduł X

Przykładowe tematy zadań: Pompy ciepła

Moduł XI

Poprawne odpowiedzi do zadań: Pompy ciepła

Moduł XII

Przykładowe tematy zadań obliczeniowych i opisowych: Pompy ciepła

Moduł XIII

Przykładowe tematy zadań: Słoneczne systemy grzewcze

Moduł XIV

Poprawne odpowiedzi do zadań: Słoneczne systemy grzewcze

Moduł XV

Przykładowe tematy zadań obliczeniowych i opisowych: Słoneczne systemy grzewcze

Moduł XVI

Przykładowe tematy zadań: Kotły i piece na biomasę.

Moduł XVII

Poprawne odpowiedzi do zadań: Kotły i piece na biomasę

Moduł XVIII

Przykładowe tematy zadań obliczeniowych i opisowych: Kotły i piece na biomasę

Moduł XIX

Przykładowe zadania opisowe do egzaminu, wspólne dla wszystkich specjalizacji