Anatomia i fizjologia zwierząt

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: PWRiL
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Waldemar Pilarski, Stanisław Koźniewski
  • Wydawca, rok wydania: PWRiL, reprint wydanie piąte, 1988
  • Liczba stron : 318
  • Oprawa i wymiary: miękka, 175 x 240 mm
  • ISBN: 83-09-01341-8
  • egz.
  • 35,90 zł

W podręczniku część fizjologiczną poprzedza część anatomiczna, nie można bowiem badać złożonych procesów w tkankach i narządach, nie poznawszy przedtem ich budowy. Obydwa omawiane tutaj przed­mioty stanowią także podstawę do zrozumienia patologii, nauki o budo­wie i czynnościach organizmu w stanie choroby.

Racjonalne użytkowanie zwierząt, a także umiejętność przyjścia z po­mocą zwierzętom chorym wymagają od technika weterynarii właściwego przygotowania teoretycznego. Musi on dobrze znać budowę i czynności organizmu zwierzęcego. Nauką o zwierzętach jest — w najogólniejszym znaczeniu tego słowa — gałąź biologii zwana zoologią. Współcześnie jednak z tej bardzo obszernej wiedzy biologicznej wyodrębnił się sze­reg nauk specjalistycznych. Na przykład kształtem i budową organizmu zwierzęcego zajmuje się anatomia. Czynności organizmów żywych i pro­cesy, jakie przy tym zachodzą, bada fizjologia.

Anatomia zajmuje się badaniem budowy ciała zwierzęcego albo bez pomocy przyrządów optycznych, obserwując organizm żywy i sekcjonując zwłoki, albo też pomaga sobie metodami mikroskopowymi. Ta gałąź anatomii, zwana mikroskopową, rozszerza zakres ba­dań na budowę tkanek i komórek, niedostępną dla nie uzbrojonego oka. Współczesne metody stosowane w technice mikroskopowej pozwalają obserwować nie tylko martwe komórki, ale umożliwiają śledzenie czyn­ności komórek żywych.

Fizjologia zajmuje się badaniem złożonych procesów życio­wych, odbywających się w zdrowym organizmie zwierzęcym. Stosuje ona swoiste metody badawcze, polegające na obserwacji zwierząt w nor­malnych warunkach życiowych i przeprowadzaniu doświadczeń, czyli eksperymentów, często przy użyciu bardzo złożonych i dokładnych przy­rządów. Fizjologia korzysta przy tym ze zdobyczy takich nauk, jak fizy­ka, chemia i innych. Nie traci też nigdy kontaktu z anatomią i uwzględ­nia istniejące zależności między budową a czynnością organizmu.

W tym podręczniku część fizjologiczną poprzedza część anatomiczna, nie można bowiem badać złożonych procesów w tkankach i narządach, nie poznawszy przedtem ich budowy. Obydwa omawiane tutaj przed­mioty stanowią także podstawę do zrozumienia patologii, nauki o budo­wie i czynnościach organizmu w stanie choroby.

W treści:

Cel oraz zakres anatomii i fizjologii

Komórki i tkanki

Budowa i przejawy życiowe komórki

Zarys rozwoju zarodka i tworzenie się listków zarodkowych

Budowa i czynności tkanek zwierzęcych

Narządy i układy oraz główne okolice ciała zwierzęcia

Układ kostny i połączenia kości

Układ mięśniowy

Układ powłokowy

Układ oddechowy

Układ naczyniowy, czyli układ krążenia

Układ pokarmowy

Układ wydalniczy

Układ rozrodczy

Anatomia i fizjologia układu dokrewnego

Układ nerwowy

Anatomia i fizjologia narządów zmysłu

Przemiana materii

Anatomia i fizjologia ptaków domowych

Szczegóły budowy i topografia narządów żywego zwierzęcia