Determinanty aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej w Polsce

  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Włodzimierz Kołodziejczak, Feliks Wysocki
  • Wydawca, rok wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2015
  • Liczba stron : 199
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-7160-751-6
  • egz.
  • 39,90 zł 23,90 zł

W pracy pojęto próbę określenia struktury aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej oraz zidentyfikowania czynników ograniczających możliwości zwiększenia jej zatrudnienia poza rolnictwem.

Reformy społeczno-gospodarcze, jakie podjęto w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, oprócz efektów oczekiwanych i społecznie aprobowanych przyczyniły się do wystąpienia niekorzystnych zjawisk, takich jak bezrobocie oraz zwiększanie się skali dezaktywizacji zawodowej społeczeństwa. Skutki podjętych reform w sposób szczególny dotykały ludność zamieszkującą na wsi, ze względu na specyficzne cechy kształtujące jej sytuację w procesie pozyskiwania źródeł utrzymania! dochodów.

W pracy pojęto próbę określenia struktury aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej oraz zidentyfikowania czynników ograniczających możliwości zwiększenia jej zatrudnienia poza rolnictwem. Zbadano charakter i przyczyny zmian aktywności ekonomicznej ludności w Polsce i na wsi, określono strukturę zatrudnienia i przyczyny występowania bezrobocia wśród ludności wiejskiej, a także zidentyfikowano czynniki warunkujące możliwości zwiększenia pozarolniczego zatrudnienia mieszkańców wsi. Przeprowadzono także symulację skali bezrobocia ukrytego w rolnictwie.

Niniejsza książka adresowana jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów uczelni ekonomicznych, pracowników służb zatrudnienia oraz praktyków gospodarczych zajmujących się problematyką rynku pracy.

Spis treści

ZAGADNIENIA WSTĘPNE
Cel badań
Zakres pracy
Materiały źródłowe i założenia metodyczne
AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA, MECHANIZM RYNKU PRACY l BEZROBOCIE - TEORETYCZNE PODSTAWY ANALIZY
Aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej - kryteria identyfikacji
Mechanizm rynku pracy oraz podstawowe rodzaje bezrobocia
Bezrobocie strukturalne i koniunkturalne
Płacowe i pozapłacowe determinanty bezrobocia
Czynniki kształtujące bezrobocie rzeczywiste
Płacowe determinanty bezrobocia
Pozapłacowe determinanty bezrobocia
ZASOBY PRACY W POLSCE OGÓŁEM I NA WSI ORAZ ICH WYKORZYSTANIE - AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI
Przemiany demograficzno-społeczne w Polsce i na wsi
Zasoby pracy w Polsce i na wsi w latach 2002-2012
Potencjalne i rzeczywiste zasoby pracy w Polsce ogółem i na wsi
Ludność aktywna zawodowo według grup wieku i wykształcenia
Pracujący według grup wieku i wykształcenia
Bezrobotni według grup wieku i wykształcenia
Bezrobocie długookresowe
Bierni zawodowo według wieku i wykształcenia
Regionalne zróżnicowanie zasobów pracy
Zróżnicowanie sytuacji zawodowej ludności rolniczej i bezrolnej
Bezrobocie ukryte na wsi polskiej - próba oszacowania skali zjawiska
PRZEPŁYWY NA RYNKU PRACY I BEZROBOCIE RÓWNOWAGI
Metoda przepływów na rynku pracy i szacowanie bezrobocia równowagi
Metoda przepływów na rynku pracy (IOA)
Metody szacowania poziomu bezrobocia równowagi
Zmiany aktywności ekonomicznej ludności w latach 2002-2009
Aktywność ekonomiczna ludności w Polsce i na wsi ze względu na jej wybrane cechy
Aktywność ekonomiczna ludności w Polsce i na wsi ze względu na województwo zamieszkania
WIELOMIANOWE MODELE LOGITOWE PRZEPŁYWÓW NA RYNKU PRACY W POLSCE I NA WSI
Założenia metodyczne i materiały źródłowe
Analiza ilorazów szans (ryzyka) zmiany stanu aktywności ekonomicznej według wybranych cech ludności
Analiza prawdopodobieństwa zmiany stanu aktywności ekonomicznej według wybranych cech ludności