Działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Hortpress (Viridia)
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: Anna Grontkowska
  • Wydawca, rok wydania: Hortpress, 2012
  • Liczba stron : 272
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-61574-69-9

Działalność związana z architekturą krajobrazu wymaga znajomości podstawowych zasad funkcjonowania pojedynczych jednostek gospodarczych oraz gospodarki jako całości

W miarę rozwoju gospodarczego coraz silniejsza jest konkurencja między podmiotami w każdej dziedzinie wytwarzania i usług, a także w życiu społecznym. Wiąże się to zarówno ze wzrostem skomplikowania procesów społeczno-gospodarczych, jak też z globalizacją i postępem w zakresie tworzenia, upowszechniania i stosowania wiedzy. Także działalność związana z architekturą krajobrazu wymaga znajomości podstawowych zasad funkcjonowania pojedynczych jednostek gospodarczych oraz gospodarki jako całości. Proponowany uczniom i nauczycielom podręcznik Działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu obejmuje najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej oraz samodzielnego prowadzenia firmy.

Spis treści

Przedmowa  6

1. Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej  7

1.1. Podmioty gospodarki rynkowej i zależności występujące między nimi  7

1.2. Formy własności w gospodarce narodowej  13

1.3. Formy prawne jednostek gospodarczych 15

1.3.1. Spółka cywilna  18

1.3.2. Spółka jawna  20

1.3.3. Spółka partnerska 21

1.3.4. Spółka komandytowa 22

1.3.5. Spółka komandytowo - akcyjna  23

1.3.6. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  25

1.3.7. Spółka akcyjna 26

1.3.8. Spółdzielnia  28

1.4. Procedury uruchamiania własnej działalności gospodarczej 29

1.4.1. zgłoszenie działalności gospodarczej 30

1.4.2. Uzyskanie koncesji lub zezwoleń 32

1.4.3. otrzymanie numeru statystycznego 35

1.4.4. założenie rachunku bankowego  35

1.4.5. Zawiadomienie właściwego urzędu skarbowego  36

1.4.6. Dokonanie ubezpieczeń społecznych i gospodarczych  38

1.4.7. Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarno-epidemiologicznej i innych instytucji  40

1.5. Pojęcie i rodzaje podatków  41

1.5.1. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy  43

1.5.2. Podatek do chodowy  46

1.5.3. Podatki i opłaty lokalne  59

1.5.4. Zasady rozliczeń podatkowych  63

1.6. Kredyty i leasing jako źródła finansowania  64

1.7. Pojęcie ubezpieczeń i ich rodzaje  71

2. Decyzje i zarządza nie marketingowe 79

2.1. Pojęcie marketingu  79

2.2. Potrzeby jako punkt wyjścia działań marketingowych  82

2.3. Analiza otoczenia bliższego i dalsze go firmy – szukanie szans i zagrożeń  82

2.4. Rynek docelowy i segmentacja rynku  85

2.5. Informacje i badania marketingowe – podstawowe decyzje  87

2.6. Marketing mix (cena, produkt, promocja, dystrybucja)  89

2.6.1. Struktura i specyfika różnych kanałów dystrybucyjnych 91

2.6.2. Decyzje w dziedzinie komunikacji marketingowej – promocja sprzedaży, reklama, sprzedaż bezpośrednia, public relations 93

2.7. Analiza strategiczna 100

2.8. Strategie marketingowe przedsiębiorstwa  101

2.8.1. Okno produktu rynku  103

2.8.2. Metody portfelowe  104

2.8.3. Strategie konkurencji  106

2.8.4. Strategie cenowe  108

2.9. Plan marketingowy 111

3. Przedsiębiorstwo (firma), jego struktury, cele i funkcje  113

3.1. Czynniki wytwórcze 113

3.2. Pojęcie przedsiębiorstwa (firmy)  115

3.3. Główne funkcje i cele przedsiębiorstwa 119

3.4. Struktury organizacyjne przedsiębiorstwa 122

4. Podstawowe rodzaje działalności przedsiębiorstwa 129

4.1. Działalność zaopatrzeniowa w przedsiębiorstwie  129

4.2. Działalność produkcyjna przedsiębiorstwa 133

4.3. Działalność handlowa przedsiębiorstwa 135

4.4. Działalność usługowa przedsiębiorstwa 147

5. Elementy rachunkowości w przedsiębiorstwie  153

5.1. Rodzaje, funkcje i zasady rachunkowości 153

5.1.1. Wprowadzenie  153

5.1.2. Przedmiot i zadania rachunkowości 154

5.1.3. Funkcje rachunkowości 159

5.1.4. Zasady rachunkowe  161

5.2. Majątek pod miotów gospodarczych – klasyfikacja i charakterystyka 162

5.2.1. Pojęcie i podział środków trwałych  164

5.2.2. Rodzaje zużycia środków trwałych  165

5.2.3. Amortyzacja środków trwa łych 165

5.3. Źródła pochodzenia majątku – pasywa 171

5.4. Bilans majątkowy – budowa i układ bilansu 172

5.5. Dowody księgowe – pojęcie, znaczenie, klasyfikacja  174

5.6. Księga inwentarzowa – spis z natury, wyce na składników majątkowych 182

5.7. Dokumentacja i ewidencja sprzedaży 184

5.8. Charakterystyka uproszczonych form ewidencji gospodarczej w zależności od form opodatkowania  187

5.9. Metody rozliczania przychodów 189

5.10. Rejestr zakupów i sprzedaży 190

5.11. Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów  194

5.12. Metody rozliczania dochodu  197

5.13. Wynik finansowy  197

5.14. Koszty i ich klasyfikacja 202

5.15. Kryteria klasyfikacyjne kosztów dla celów decyzyjnych  204

6. Planowanie i kontrola w przedsiębiorstwie (firmie)  207

6.1. Planowanie, kontrola i strategia w przedsiębiorstwie 207

6.2. Cechy do brych planów 217

6.3. Hierarchia planów 220

6.4. Etapy i formy kontroli w przedsiębiorstwie 222

6.5. Pojęcie i cele biznesplanu 224

6.5.1. Zasady konstruowania i struktura biznesplanu 224

6.5.2. Przykładowa zawartość biznesplanu 226

7. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 249

7.1. Definiowanie bezpieczeństwa i higieny pracy 249

7.2. Zagrożenia związane z wykonywaną pracą 250

7.3. Przepisy określające zasady bezpieczeństwa 256

7.4. Kon sekwencje nie przestrzegania prze pi sów bhp 264

7.5. Udzie la nie pierwszej pomocy  265

7.6. Postępowanie powypadkowe i od szkodowania za wypadki przy pracy  269

Bibliografia  271

Tytuł

Działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu

Autor

Anna Grontkowska

Wydawca

Hortpress

Rok wydania

2012

Liczba stron

272

Wymiary

B5

Okładka

miękka

ISBN

978-83-61574-69-9