Ekologiczne podstawy hodowli lasu

  • Wydawnictwo: PWRiL
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: S. Szymański
  • Wydawca, rok wydania: PWRiL, 2001
  • Liczba stron : 478
  • Oprawa i wymiary: miękka lub twarda, 170 x 240 mm
  • ISBN: 83-09-01728-6

Książka ta, jak sam tytuł wskazuje, traktuje o ekologii jako nauce wykorzy­stywanej w hodowli lasu. Daje bowiem przegląd najważniejszych praw i metod ekologicznych pozwalających hodowcy na prawidłowe interpretowanie zjawisk, z którymi spotyka się w lesie przy wykonywaniu swojej odpowiedzialnej pracy.

 

OSTATNIE EGZEMPLARZE - KSIĄŻKI MAJĄ ZNISZCZONE OKŁADKI

 

Książka ta, jak sam tytuł wskazuje, traktuje o ekologii jako nauce wykorzy­stywanej w hodowli lasu. Daje bowiem przegląd najważniejszych praw i metod ekologicznych pozwalających hodowcy na prawidłowe interpretowanie zjawisk, z którymi spotyka się w lesie przy wykonywaniu swojej odpowiedzialnej pracy.

Książka składa się z trzech części. Część pierwsza to krótki zarys ekologii ogólnej z położeniem nacisku na problematykę synekologiczną (ekologię zbio­rowisk roślinnych), gdyż w zakresie autekologii (traktującej o współzależnościach między rośliną a środowiskiem, w którym żyje i się rozmnaża) istnieje już dziś sporo pomocy naukowych, w szczególności podręcznik T. Puchalskiego i Z. Prusinkiewicza (1975): „Ekologiczne podstawy siedliskoznawstwa leśnego". Zaznajamia także z ekologiczną optymalizacją produkcji leśnej, wypracowaną na gruncie nowoczesnej wiedzy o ekosystemie leśnym i jego produkcyjności, kształtowanej zarówno pod wpływem naturalnych praw i sił przyrody, jak i pod przemożnym oddziaływaniem gospodarki człowieka.

Poznanie praw rządzących przyrodą, a co za tym idzie świadome ingerowa­nie w odwieczne jej tajniki, stanowi bowiem „chleb powszedni" naszych czasów. Dlatego każdy przyrodnik, a leśnik w szczególności, mający przecież do czynie­nia z najwyżej zorganizowanym i najbardziej skomplikowanym układem czyn­ników biotycznych i abiotycznych w postaci ekosystemu leśnego, powinien legi­tymować się dobrym przygotowaniem ekologicznym.

Autor, opierając się na dostępnych źródłach bibliograficznych, starał się przedstawić w możliwie najprostszy i skrótowy sposób trudne i skomplikowane związki zachodzące w przyrodzie między zespołem roślinnym (z bytującymi w nim zwierzętami), jakim jest las, a czynnikami środowiskowymi, warunkują­cymi jego występowanie i rozmieszczenie na Ziemi, jego zmienną fizjonomię i produkcyjność. Naczelnym bowiem zadaniem lasów jest nieprzerwana pro­dukcja surowca drzewnego, w możliwie krótkim czasie, w dużej ilości i o dobrej technicznej jakości. Spełnienie tego zadania jest obecnie trudne, lub wręcz nie­możliwe, bez szerokiej i gruntownej znajomości przyrodniczych podstaw leśnic­twa. Stąd w części tej znajdują się również rozdziały traktujące o lesie jako zja­wisku geograficznym, aby leśnik-hodowca mógł sobie w pełni uświadomić, jak rozległy zasięg terytorialny ma las i jak różne jego postacie ukształtowały się na różnych kontynentach pod wpływem położenia geograficznego i topograficzne­go - warunkującego zmienny dopływ energii promienistej dostarczanej Ziemi przez Słońce.

Druga część książki traktuje o ekologii populacyjnej roślin drzewiastych -jest więc poświęcona w całości drzewostanowi, jego cechom wyróżniającym (ta­ksacyjnym) i dynamice rozwoju. Jej celem jest zaznajomienie Czytelnika z pod­stawowym obiektem produkcji leśnej, jego socjologicznym i gospodarczym znaczeniem oraz rolą w kształtowaniu zespołu roślinnego. Autor stara się w tej czę­ści zaszczepić studentom - przyszłym gospodarzom lasu - cechę gospodarności, przejawiającą się w takim pobieraniu użytków z lasu, aby nie utracił on zdolno­ści naturalnej regeneracji i reprodukcji drewna. Starano się w niej także upo­rządkować specyficzne pojęcia ekologiczno-hodowlane oraz wskazać drogi zmierzające do podnoszenia produkcyjności lasów. Osiąganie pozytywnych efektów naszej działalności staje się możliwe wyłącznie przez stosowanie świa­domych i celowych zabiegów, opartych na głębokiej znajomości istoty samego obiektu gospodarczego oraz całokształtu zjawisk warunkujących produkcję drewna w lesie. Tylko gruntowne poznanie naturalnych praw rozwojowych da­je bowiem leśnikowi możliwość skutecznej ingerencji w życie lasu i osiąganie zaplanowanych celów.  

Treścią trzeciej części książki jest skrótowy zarys rozwoju myśli typologicz­nej w Polsce i w Europie, szczególnie zaś aktualnie stosowanych w praktyce koncepcji typologicznych oraz podejmowanych na świecie i w naszym kraju prób rejonizacji produkcji leśnej. Ta część jest jakby syntezą i praktycznym za­stosowaniem problematyki obu części poprzednich. Nie zawiera opisu metod prac terenowych zmierzających do określenia typów lasu, gdyż zagadnienia te wchodzą w zakres praktyki urządzania lasu. Nie precyzuje również gospodar­czego wykorzystania typologii i rejonizacji, które z kolei są domeną planowa­nia, projektowania oraz normowania prac hodowlanych i urządzeniowych. Przedstawiony w niej wykład stanowi krótkie kompendium najważniejszych wiadomości z zakresu typologii leśnej i przyrodniczej rejonizacji produkcji.

Jeśli książka ta przyczyni się do upowszechnienia i podniesienia wiedzy o le­sie, głównie zaś do wzrostu odpowiedzialności leśników i drzewiarzy za trwa­łość i zasobność polskich lasów oraz spełniania przez nie wszystkich gospodar­czych i społecznych funkcji, będzie to największą satysfakcją i zadośćuczynie­niem dla autora.

 

W treści

Część pierwsza. Wprowadzenie w problematykę ekologii lasu  

I. Las jako system ekologiczny  

II. Las jako zjawisko geograficzne  

III. Las jako obiekt zainteresowań człowieka

Część druga. Ekologia populacji drzewiastych

I. Pojęcie drzewostanu  

II. Cechy drzewostanu

III. Dynamika rozwoju drzewostanu

Część trzecia. Typologia leśna i rejonizacja produkcji  

I. Zarys typologii leśnej  

II. Zarys przyrodniczej rejonizacji produkcji leśnej

 

 

Tytuł

Ekologiczne podstawy hodowli lasu. Oprawa miękka

Autor

S. Szymański

Wydawca

PWRiL

Rok wydania

2001

Liczba stron

478

Wymiary

170 x 240 mm

Okładka

miękka

ISBN

83-09-01728-6