Farmakologia i farmakoterapia weterynaryjna

  • Wydawnictwo: PWRiL
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Z. Roliński
  • Wydawca, rok wydania: PWN, 2008
  • Liczba stron : 742
  • Oprawa i wymiary: twarda, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-090-10-203
  • egz.
  • 50,00 zł

W obecnym wydaniu farmakalogii weterynaryjnej został układ działów jak poprzednio: farmakologia ogólna i farmakologia szczegółowa oraz farmakoterapia ważniejszych zatruć

Drugie wydanie podręcznika „Farmakologia i farmakoterapia weterynaryjna" jest w części kontynuacją wydania poprzedniego. Wprowadzone zmiany w aktualnym wy­daniu obejmują zarówno nowe rozwiązanie wydawnicze - całość treści ujęta została w jednym tomie - jak i uzupełnienie informacji o lekach w istniejących już rozdziałach lub rozdziałach na nowo napisanych. W obecnym wydaniu zachowany został po­dobny układ działów jak poprzednio: farmakologia ogólna i farmakologia szczegółowa oraz farmakoterapia ważniejszych zatruć. Do istniejących już rozdziałów dodano nowe podrozdziały, dotyczące np. postępowania w ostrej reakcji anafilaktycznej, regu­lacji przyjmowania pokarmu i leków pobudzających łaknienie oraz aktualnie stoso­wanych dodatków paszowych. Nowymi rozdziałami są: leki stosowane w dermatolo­gii weterynaryjnej, leki stosowane w okulistyce weterynaryjnej oraz fitoterapia w lecze­niu zwierząt. Rozdziały te zdecydowanie poszerzają zakres zagadnień z farmakotera­pii weterynaryjnej omawianych w poprzednim wydaniu.

 

Wszystkie informacje z zakresu farmakoterapii omówione zostały zarówno pod ką­tem potrzeb farmakologa, jak i praktyka. Mam nadzieje, że takie przedsta­wienie zagadnień farmakoterapii podkreśla znaczenie wiedzy o lekach w zakresie za­równo mechanizmów ich działania, jak też poznania wszystkich działań niepożąda­nych stosowanych preparatów. Dobre opanowanie wiedzy z tej dziedziny farmakolo­gii jest niezbędne w terapii, tym bardziej że liczba nowych leków stosowanych w prak­tyce małych zwierząt w ostatnim okresie wielokrotnie wzrosła. Stosowanie u psów i kotów leków, które stosunkowo niedawno zostały wprowadzone do medycyny ludz­kiej, stanowi poważną trudność w opanowaniu wiedzy dotyczącej tych preparatów. W obecnym wydaniu omówionych zostało dużo więcej leków stosowanych u ludzi i używanych w praktyce weterynaryjnej u psów i kotów. Ze względu na pojawiające się co pewien czas masowe zakażenia zwierząt patogenami groźnymi dla ludzi, co stwa­rza konieczność humanitarnego uśmiercania całych stad zwierząt, poszerzony został w obecnym wydaniu rozdział poświęcony eutanazji,

W II wydaniu zachowany został układ poszczególnych rozdziałów podręcznika. W każdym rozdziale informacje o poszczególnych lekach obejmują takie dane z za­kresu farmakoterapii, jak: zastosowanie, dawkowanie dla możliwie najszerszej liczby gatunków zwierząt, działania niepożądane, przeciwwskazania, objawy przedawkowa­nia i ewentualne interakcje. Mam nadzieję, że tak skonstruowana książka będzie po­mocna w trudnej nauce farmakologii weterynaryjnej dla studentów, ale również sta­nie się przedmiotem zainteresowania lekarzy praktyków.