Króliki towarowa produkcja mięsna

  • Wydawnictwo: PWRiL
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Bogusław Barabasz, Józef Bieniek
  • Wydawca, rok wydania: PWRiL, 2003
  • Liczba stron : 143
  • Oprawa i wymiary: miękka, 145 x 205 mm
  • ISBN: 978-83-09-01821-6
  • egz.
  • 27,90 zł

W książce poruszone są następujące tematy: założenie organizacyjno-techniczne fermy, urządzanie fermy, podstawy pracy hodowlanej i charakterystyka materiału zwierzęcego, rozród królików, żywienie, profilaktyka i ochrona zdrowia, zasady uboju królików i przerobu mięsa króliczego.

 

 

Nie po raz pierwszy hodowla królików przeżywa okres rozkwitu. Zwie­rzęta te dostarczają wartościowych futer, wełny i mięsa, są też wyko­rzystywane do celów doświadczalnych.

Mięsny kierunek użytkowania królików należy dziś uznać za główny. Walory mięsa króliczego znane są od dawna. Zapotrzebowanie na smaczne i dietetyczne mięso ciągle rośnie. Ostatnio stwierdzenie przypadków wystąpienia BSE u bydła oraz pryszczycy u świń stało się przyczyną wzrostu zainteresowania konsumentów gatunkami mięsa do­brego, a przy tym niebudzącego negatywnych emocji. Drugą przyczyną zmian w preferencjach konsumentów jest skuteczne propagowanie ta­kiego sposobu odżywiania się, który sprzyja zachowaniu zdrowia i przedłużeniu życia. Z tych powodów coraz bardziej poszukiwane jest mięso chude, lekkostrawne, o dużej wartości odżywczej, a takie właśnie jest mięso królicze. Odznacza się ono wysokim udziałem pełnowarto­ściowego białka oraz związków mineralnych.

Struktura hodowli królików w Polsce jest dość specyficzna. Istnieje niewiele dużych stad z kontrolą użytkowości oraz kilka ferm wielkotowarowych, ale większość królików (ponad 80% pogłowia) utrzymywana jest w małych stadach, których właścicielami są drobni hodowcy, emeryci i działkowcy. Szacuje się, że obecnie jest w Polsce około 11 min samic.

Do ras najczęściej użytkowanych należą: biała i czerwona nowoze­landzka, kalifornijska, biała duńska, biała termondzka i biała popielniańska; pod uwagę brana jest także rasa alaska. Wspólnymi cechami tych ras są: wczesne dojrzewanie, dobra płodność i plenność oraz szyb­kie tempo wzrostu i dobra użytkowość rzeźna. Krzyżowanie tych ras między sobą może wywołać efekt wybujałości potomstwa, tzw. heterozji, objawiającej się lepszymi, w porównaniu z rasami czystymi, wynikami produkcyjnymi, takimi jak szybsze tempo wzrostu, lepsze wykorzystanie paszy i osiąganie masy ciała 2,5-3 kg w wieku 90 dni lub wcześniej. Wy­magania te mogą być też spełnione po zastosowaniu w hodowli nowoczesnych linii wytworzonych według opatentowanego schematu przez komercyjne firmy hodowlane.

Spis treści

Założenia organizacyjno-techniczne fermy

Skala produkcji; Zaopatrzenie w materiał rozpłodowy; Zaopatrzenie w pasze, klatki i niezbędne urządzenia; Rachunek ekonomiczny

Urządzanie fermy

Lokalizacja fermy; Pomieszczenia; Mikroklimat pomieszczeń;

Niezbędne instalacje i urządzenia

Ogrzewanie; Wentylacja; Oświetlenie; Inne urządzenia

Klatki - typy i konstrukcje; Rozplanowanie fermy; Warunki utrzymania zwierząt - wymagania unijne

Podstawy pracy hodowlanej i charakterystyka materiału zwierzęcego

Metody pracy hodowlanej

Ocena wartości użytkowej i hodowlanej; Selekcja; Dobór wyselekcjonowanych zwierząt do rozrodu; Przydatność niektórych ras i ich krzyżówek do produkcji brojlerów; Wyspecjalizowane linie do produkcji brojlerów

Rozród królików

Wybór zwierząt do rozrodu; Intensywność rozrodu; Metody krycia (naturalne i sztuczne); Ciąża; Poród i postępowanie z noworodkami; Odchów młodzieży do czasu odsądzenia; Odsądzanie młodych

Żywienie królików

Fizjologiczne podstawy żywienia; Zapotrzebowanie na energię i składniki pokarmowe; Energia

Białko; Tłuszcze; Włókno; Składniki mineralne i witaminy; Składniki mineralne; Witaminy; Woda; Pasze stosowane w żywieniu; Zasady żywienia stada podstawowego; Żywienie samic w okresie laktacji; Żywienie młodych królików w okresie tuczu

Profilaktyka i ochrona zdrowia

Warunki sanitarne na fermie; Choroby niezaraźliwe, zaburzenia pokarmowe, zranienia; Schorzenia na tle żywieniowym; Schorzenia przewodu pokarmowego i wątroby; Schorzenia spowodowane nieodpowiednią pielęgnacją i złym obchodze­niem się ze zwierzętami; Schorzenia wywołane niewłaściwym mikroklimatem; Choroby zaraźliwe; Profilaktyka

Zasady uboju królików i przerobu mięsa króliczego

Wyposażenie ubojni i przepisy sanitarno-weterynaryjne; Postępowanie przy uboju; Badanie przedubojowe królików; Badanie tusz króliczych; Ubój królików; Przygotowanie zwierząt do uboju

Oszołamianie; Skrwawienie; Skórowanie; Wytrzewianie (patroszenie) tuszki; Dalsze postępowanie

Ocena użytkowości rzeźnej; Wartość odżywcza mięsa króliczego

Wykorzystanie innych surowców króliczych