Liściaste krzewy ozdobne

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: PWRiL
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Mieczysław Czekalski
  • Wydawca, rok wydania: PWRiL, część 1 - 2005, część 2 - 2006
  • Liczba stron : część 1 - 260, część 2 - 200
  • Oprawa i wymiary: twarda, 160 x 230 mm
  • komplet
  • 49,90 zł 35,00 zł

Kompendium wiedzy niezbędne dla każdego miłośnika ogrodów, 840 gatunków i odmian krzewów liściastych przydatnych do uprawy w polskich warunkach

Promocyjny zestaw składający się obydwu części wspaniałego poradnika ogrodniczego.

Liściaste krzewy ozdobne
autorstwa prof. dr. hab. Mieczysława Czekalskiego, wybitnego znawcy z ponad 40-letnim doświadczeniem praktycznym.

Kompendium wiedzy niezbędne dla każdego miłośnika ogrodów, w dwóch tomach, w których opisano:

• 840 gatunków i odmian krzewów liściastych przydatnych do uprawy w polskich warunkach

• liczne gatunki mało znane i rzadko uprawiane

• gatunki do uprawy w pojemnikach i dekoracji wnętrz

Każdy znajdzie odpowiedź na interesujące go pytania:

• Jak dobrać rośliny do poszczególnych obiektów i w jaki sposób je wykorzystania

• Jak przygotować glebę pod krzewy?

• Jakie krzewy kupować, jak je sadzić i pielęgnować?

• Jak ciąć krzewy ozdobne

• Jak pędzić i przyspieszyć kwitnienie krzewów ozdobnych

Lektura tego poradnika to gwarancja spełnienia marzeń o pięknym ogrodzie.

Książka zawiera kompletny zakres wiado­mości dotyczących liściastych gatunków krzewów ozdobnych, przydatnych do upra­wy w Polsce. Lisciaste krzewy ozdobne Czekalski

Mogą one być wykorzystane w rozmaity sposób. Oprócz gatunków pod­stawowych opisano także liczne mało roz­powszechnione, uprawiane do tej pory tyl­ko w ogrodach botanicznych i arboretach, które wykazują pozytywną adaptację w na­szych warunkach przyrodniczych. Zasługu­ją na poznanie i wprowadzenie do rodzimej produkcji szkółkarskiej. Znane są natomiast w wielu krajach należących do Unii Europej­skiej. Książka ta może służyć także jako pod­ręcznik studentom Wydziałów Ogrodni­czych Akademii Rolniczych w Polsce oraz wszystkim zainteresowanym krzewami ozdobnymi, np. projektantom ogrodów, spe­cjalistom z zakresu urządzania i pielęgna­cji terenów zieleni, szkółkarzom oraz pro­ducentom zamierzającym rozwinąć upra­wy specjalistyczne, na zieleń i kwiaty cię­te, łącznie z pędzeniem i przyspieszaniem kwitnienia. Wprowadzenie do jej treści ga­tunków rzadkich ma ułatwić absolwentom Wydziałów Ogrodniczych kontakt z europej­skim asortymentem krzewów ozdobnych, co może się okazać korzystne dla ich przy­szłej pracy zawodowej w kraju i ewentualnie zagranicą. Szkoła wyższa typu akademickie­go zobowiązana jest bowiem do kształcenia dla przyszłości!

Ze względu na zbyt dużą objętość publi­kację podzielono na dwie części. W tej czę­ści - pierwszej, opisano krzewy liściaste o liściach opadających na zimę oraz azalie i różaneczniki zawsze zielone, a w drugiej krzewy o liściach zawsze zielonych, pnącza, krzewy mało znane i rzadko uprawiane oraz uprawiane w pojemnikach do dekoracji wnętrz.

Liczba krzewów ozdobnych, zwłaszcza ich odmian zwiększa się szybko, dlatego każ­de opracowanie zwarte o nich musi być co pewien czas uzupełnione. Do napisania książki posłużyły liczne selektywnie wy­brane publikacje, ale w znacznym stopniu ma ona charakter autorski, wykorzystują­cy czterdziestoletnie doświadczenie prak­tyczne, badawcze i dydaktyczne niżej pod­pisanego.

Spis treści:

PRZEDMOWA

WPROWADZENIE

DOBÓR KRZEWÓW OZDOBNYCH DO POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW I SPOSOBU ICH WYKORZYSTANIA

Krzewy o liściach opadających przed na­dejściem zimy

Pnącza

Krzewy i krzewinki zawsze zielone

Krzewy mało znane i rzadko uprawiane

Krzewy w pojemnikach do dekoracji wnętrz

PRZYGOTOWANIE GLEBY POD KRZEWY, KUPNO, SADZENIE I PIELĘGNOWANIE

Krzewy o liściach opadających przed na­dejściem zimy

Pnącza

Krzewy i krzewinki zawsze zielone

Krzewy mało znane i rzadko uprawiane

Krzewy w pojemnikach do dekoracji wnętrz

ZASADY CIĘCIA KRZEWÓW OZDOBNYCH

ZASADY PĘDZENIA I PRZYSPIESZANIA KWITNIENIA ROŚUN OZDOBNYCH

PĘDZENIE I PRZYSPIESZANIE KWITNIENIA WYBRANYCH KRZEWÓW OZDOBNYCH

ZARYS UPRAWY KRZEWÓW DO PRZYSPIESZANIA KWITNIENIA ŚCIĘTYCH GAŁĘZI

PĘDZENIE I PRZYSPIESZANIE KWITNIENIA ŚCIĘTYCH GAŁĘZI

OPISY ZALECANYCH GATUNKÓW I ODMIAN

LITERATURA

SKOROWIDZ

Krzewy liściaste w ogrodzie

Oddajemy do rąk Czytelników drugą część opracowania poświęconego liściastym krzewom ozdobnym, z powo­dzeniem uprawianym w Polsce. Opisano tutaj najpięk­niejsze gatunki i odmiany pnączy (między innymi powojniki, wiciokrzewy, bluszcze, czy aktinidie, które dostar­czają także jadalnych owoców). W opisie każdej rośliny uwzględniono jej właściwości biologiczne, wymagania gle­bowe i klimatyczne, a przede wszystkim propozycje jej prak­tycznego zastosowania.

Sporo miejsca poświęcono krzewom i krzewinkom zawsze zielonym, zdobiącym ogrody przez cały rok, oraz gatunkom mało znanym i rzadko uprawianym, poszukiwanym nie tylko przez amatorów, ale i szkółkarzy. Niektóre krzewy można tak­że uprawiać w pojemnikach, wykorzystując do dekoracji wnętrz.

Przekazujemy drugą część książki poświe­coną liściastym krzewom ozdobnym, przy­datnym do uprawy w Polsce. Opisano w niej najpiękniejsze gatunki i odmiany pnączy, z uwzględnieniem właściwości biologicz­nych, w tym sposobów wspinania się po podporach oraz praktyczne aspekty ich sto­sowania. Niektóre gatunki pnączy oprócz walorów zdobniczych dostarczają także ja­dalnych owoców, np. aktinidie.

Najobszerniej prezentuję róźnobarwnie kwitnące powojniki, a wśród nich również odmiany polskich hodowców.

Pokaźną objętość zajmują krzewy zawsze zielone, zdobiące ogrody i inne obiekty w ciągu całego roku. Są wśród nich gatun­ki u nas już znane i uprawiane oraz mało rozpowszechnione, ale ze względu na swe walory dekoracyjne zasługujące na wprowa­dzenie do produkcji szkółkarskiej, a na­stępnie wykorzystanie na terenach ziele­ni. Wiele krzewów zawsze zielonych ze względu na trwałe ulistnienie służy do aran­żacji rozmaitych kompozycji kwiatowych, jako tzw. zieleń cięta.

W obszernym rozdziale omówiono krzewy mało znane i rzadko uprawiane, zasługują­ce na przybliżenie polskiemu Czytelnikowi, zwłaszcza młodzieży ogrodniczej, która za­pewne już w niedalekiej przyszłości zacznie je wprowadzać do uprawy z większą śmiało­ścią, aniżeli dzieje się to obecnie. Zastoso­wanie mogą mieć rozmaite. Zwrócono także uwagę na gatunki rodzi­me zasługujące na wykorzystanie w ogrod­nictwie ozdobnym.

Wreszcie ostatni rozdział mówi o wybra­nych krzewach ozdobnych odpowiednich do uprawy w pojemnikach z przeznacze­niem do dekoracji wnętrz.

Spis treści

PRZEDMOWA

PNĄCZA

Właściwości biologiczne pnączy

Praktyczne aspekty stosowania pnączy

KRZEWY I KRZEWINH ZAWSZE ZIELONE

Właściwości krzewów zawsze zielonych

KRZEWY MAŁO ZNANE I RZADKO UPRAWIANE

KRZEWY W POJEMNIKACH DO DEKORACJI WNĘTRZ

LITERATURA

SKOROWIDZ

INDEX