Hematologia weterynaryjna. Atlas i przewodnik diagnostyczny

 • Dodaj recenzję:
 • Wydawnictwo: Edra Urban & Partner
 • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
 • Autor: J.W. Harvey
 • Wydawca, rok wydania: Elsevier, 2014
 • Liczba stron : 346
 • Oprawa i wymiary: twarda, 220 x 280 mm
 • ISBN: 978-83-7609-942-2
 • egz.
 • 94,90 zł

Hematologia weterynaryjna łączy w sobie cechy atlasu i podręcznika, dostarczając wszystkich kluczowych informacji na temat chorób krwi występujących u popularnych zwierząt domowych i gospodarskich– psów, kotów, koni, bydła, owiec, kóz, świń i lam.

Pozycja ta przedstawia zdjęcia oraz informacje dotyczące he­matologii zwierząt udomowionych, takich jak psy, koty, konie, bydło, owce, kozy, świnie i lamy. Hematologia gatunków nienależących do ssaków została przedstawiona bardzo pobież­nie, przede wszystkim w formie porównania do ssaków. Omawiana pozycja dostarcza więcej informacji do­tyczących klinicznej i hematologicznej postaci poszczególnych zaburzeń. Ponadto zostały dodane zdjęcia z mikroskopu elek­tronowego przedstawiające ultrastrukturalne szczegóły morfo­logii komórki.

Nowe teksty i atlas pokrywają wszystkie aspekty hemato­logii poza terapią. Publikacja zawiera szczegółowe omówienie hematopoezy, fizjologii erytrocytów, leukocytów, hematostazy, które stanowią niezbędne podstawy do zrozumienia schorzeń krwi. Tematy te zostały przedstawione wystarczająco szczegó­łowo, aby stanowić materiał do nauki dla stażystów, rezyden­tów, jak również studentów medycyny weterynaryjnej. Diag­nostyka różnicowa anemii, zaburzeń leukocytów oraz zaburzeń hemostazy zostały omówione w taki sposób, aby nakreślić patofizjologię leżącą u podstawy tych procesów. Omówiono ponadto sposoby wykorzystania oraz interpretacji zarówno ru­tynowych, jak i specjalistycznych testów diagnostycznych.

Technicy weterynarii najprawdopodobniej za najbardziej przydatne uznają rozdziały dotyczące technik oraz morfolo­gii komórek. Poczyniono trud, aby zawrzeć zarówno pospoli­te, jak i bardzo rzadkie odkrycia morfologiczne krwi i szpiku kostnego, w tym artefakty wynikające z błędów w przygoto­waniu lub barwieniu preparatów. Często prezentowano wię­cej niż jeden przykład typu komórki, pasożyta lub nieprawi­dłowości, gdyż ich morfologia może być różna. Przedstawiono zalety i wady stosowania zautomatyzowanego instrumenta­rium. Podkreślono znaczenie oceny ręcznie wykonywanych rozmazów krwi jako ważnego wskaźnika kontroli jakości da­nych hematologicznych uzyskanych za pośrednictwem sprzę­tu, jak również w identyfikacji nieprawidłowości morfologicz­nych oraz obecności pasożytów, których nie sposób wykryć za pomocą zautomatyzowanych urządzeń.

Praktykujący lekarze weterynarii, jak również studenci po­winni skorzystać z bogatej literatury, nawet jeśli nie są bez­pośrednio zaangażowani w badanie szpiku kostnego, gdyż rozdziały dotyczące szpiku dostarczają podstawowej wiedzy, niezbędnej do zrozumienia chorób, które skutkują nieprawid­łowościami we krwi obwodowej. Dodane zdjęcia z mikro­skopu elektronowego, rozmazy cytologiczne aspiratów szpi­ku kostnego oraz histologia gruboigłowych bioptatów szpiku kostnego będą najbardziej przydatne patologom klinicznym, patologom anatomicznym oraz rezydentom. Czytelnicy, któ­rzy pragną poszerzyć swoją wiedzę na przedstawione w ni­niejszej książce tematy, na pewno docenią obszerną biblio­grafię.

Niniejszy podręcznik jest połą­czeniem atlasu z wiedzą z zakresu weterynaryjnej medycyny laboratoryjnej, interpretacją i diagnostyką.

Hematologia weterynaryjna. Przewodnik diagnostyczny z ko­lorowym atlasem dostarcza dodatkowych informacji dotyczą­cych technik przeprowadzania testów hematologicznych. Technicy weterynarii oraz studenci docenią zapewne logicz­ny układ materiałów, jak również zawarte w podręczniku do­datkowe informacje dotyczące klinicznych oraz diagnostycz­nych aspektów poszczególnych chorób.

Hematologia weterynaryjna. Przewodnik diagnostyczny z ko­lorowym atlasem ułatwia zrozumienie materiału i stanowi nie­zbędne źródło wiedzy dla techników weterynaryjnych, jak również praktykujących techników weterynarii. Jestem pew­na, że atlas ten wraz z przewodnikiem będzie mile widzianym dodatkiem w każdej klinice weterynaryjnej i sali wykładowej na całym świecie.

Przewodnik diagnostyczny z kolorowym atlasem

Publikacja zawiera m.in. szczegółowe omówienie zagadnień z zakresu procedur hematologicznych, hematopoezy i hemostazy, fizjologii erytrocytów i leukocytów, które są niezbędne do zrozumienia schorzeń krwi.

Opisano również zaburzenia układu immunologicznego i diagnostykę różnicową anemii, które omówiono w taki sposób, aby nakreślić patofizjologię leżącą u podstawy tych procesów.

Tematy zostały przedstawione wystarczająco szczegółowo, aby stanowić materiał do nauki dla studentów medycyny weterynaryjnej.

Z podręcznika mogą korzystać także lekarze i technicy weterynarii oraz weterynaryjni patolodzy kliniczni.

Spis treści

1. Wprowadzenie do hematologii weterynaryjnej

2. Procedury hematologiczne 13

3. Hematopoeza 37

4. Ocena erytrocytów 53

5. Krwinki białe 131

6. Immunohematologia 189

7. Płytki krwi 205

8. Badanie szpiku kostnego 229

9. Choroby szpiku kostnego 257

Załącznik I: Tabele 327

Załącznik II: Algorytmy 335

Skorowidz 343

 • Połączenie dwóch książek- użytecznego podręcznika klinicznego i pełnego charakterystycznych obrazów kolorowego atlasu- w jedną spójną całość.
 • Praktyczny tekst, dostosowany do potrzeb klinicznych zawiera takie podstawowe informacje jak:
 • wskazówki i procedury, które umożliwiają rozróżnienie czy dane elementy szpiku i krwi są prawidłowe bądź nieprawidłowe, z uwzględnieniem częstych artefaktów,
 • najczęstsze rodzaje barwienia cytochemicznego wraz z sumarycznymi arkuszami, które umożliwiają interpretację,
 • techniki pobierania próbek, barwienia oraz dalszej diagnostyki w oparciu o dostępny materiał,
 • cechy różnicujące łagodne i złośliwe choroby hematologiczne,
 • charakterystyka różnorodnych pasożytów znajdowanych w komórkach i krwi oraz ich znaczenie w ocenie rozmazów,
 • obrazy mikroskopowe o wysokiej rozdzielczości a także doskonałe schematy,  tabele, boksy i algorytmy zwiększają przystępność przedstawionych treści klinicznych,
 • ponad 800 kolorowych ilustracji pozwalających jasno zobrazować charakterystyczne cechy krwi i szpiku - od prawidłowego dojrzewania krwinek do rozwoju poszczególnych stanów patologicznych.