Fizjologia roślin

  • Wydawnictwo: PWRiL
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: pod red. M. Kozłowskiej
  • Wydawca, rok wydania: PWRiL, 2007
  • Liczba stron : 544
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-09-01023-4
  • egz.
  • 65,00 zł

Prezentowane w książce treści obejmują: przebieg procesów zachodzących w roślinie; mechanizmy funkcjonowania roślin z uwzględnieniem oddziaływania czynników endogennych i środowiskowych; rolę zjawisk fizjologicznych w rozwoju roślin, ich wrażliwość na czynniki stresowe oraz znaczenie fizjologii w plonowaniu roślin użytkowych.

W ostatnich dziesięcioleciach nastąpił dynamiczny rozwój nauk biologicznych, w tym fizjologii roślin. Postęp w tej dyscyplinie biologii jest związany z rozwojem technik eksperymentalnych na poziomie molekularnym, z metodami nieinwazyj­nego badania roślin, a także z wykorzystaniem mutantów o ściśle określonej eks­presji genów lub z blokowaniem wyznaczonego genu. Systematycznie dostarcza­na jest nowa wiedza na temat funkcjonowania roślin, przebiegających w nich procesów fizjologicznych i mechanizmów regulacji, z uwzględnieniem oddziaływań środowiska. Poza aspektem poznawczym, wiedza ta stanowi także przyrodnicze podstawy nauk stosowanych, tj. szeroko pojętego rolnictwa z produkcją warzyw i owoców, a także roślin zbożowych i pastewnych. Jest też istotna w gospodarowa­niu zasobami leśnymi, w pielęgnacji drzewostanów, w kształtowaniu terenów zie­leni i ochronie roślin. Osiągnięcia fizjologii roślin będą miały coraz większe znacze­nie w rolnictwie ekologicznym, produkcji roślin o najwyższej wartości biologicznej oraz w zrozumieniu mechanizmów adaptacji roślin do zmieniających się warunków środowiska.

Niniejszy podręcznik zawiera wiedzę podstawową z zakresu fizjologii roślin, ale jednocześnie uwzględnia jej powiązania z dyscyplinami w zakresie nauk rolniczych i leśnych, a częściowo także technicznych. Jest dostosowany do realizacji przedmio­tu fizjologia roślin, z uwzględnieniem ekofizjologii, fizjologii roślin drzewiastych i fi­zjologii plonowania. Ponieważ te przedmioty są realizowane w stosunkowo ograni­czonym zakresie godzinowym, stąd wiele zagadnień podano w sposób uproszczony, tylko z niezbędnymi danymi. Natomiast niektóre informacje ogólne zostały celowo powtórzone w rozdziałach, celem lepszego zrozumienia opisywanych zjawisk. Każ­dy rozdział kończy się wykazem literatury źródłowej, natomiast na końcu książki zamieszczono wykaz piśmiennictwa podstawowego.

Prezentowany podręcznik jest adresowany w głównej mierze do studentów kie­runków przyrodniczych uczelni profilowanych (rolniczych, rolniczo-technicznych, przyrodniczych i innych) oraz wyższych uczelni zawodowych. Książka powstała z my­ślą przede wszystkim o studentach rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, ochrony śro­dowiska, architektury krajobrazu i biotechnologii. Na tych kierunkach studiów fi­zjologia roślin stanowi przedmiot kształcenia podstawowego, w którego zakres wchodzi nie tylko ściśle teoretyczna wiedza, ale również powiązania fizjologii roślin z naukami stosowanymi, elementy ekofizjologii, biologiczne podstawy plonowania i oddziaływania procesów fizjologicznych na jakość materiału roślinnego. Ze wzglę­du na odniesienia do aktualnych osiągnięć nauk biologicznych, podręcznik może zainteresować również doktorantów i pracowników naukowych prowadzących badania nad roślinami uprawnymi, zagospodarowaniem i kształtowaniem środowiska leśnego ora/ ekosystemów naturalnych. Treści zawarte w książce mogą stanowić uzupełnienie wiedzy z przedmiotów pokrewnych, traktujących o roślinach wyż­szych, zwłaszcza użytkowych.

Tytuł

Fizjologia roślin

Autor

pod red. M. Kozłowskiej

Wydawca

PWRiL

Rok wydania

2007

Liczba stron

544

Wymiary

170 x 240 mm

Okładka

miękka

ISBN

978-83-09-01023-4