Nawadnianie roślin

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: PWRiL
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: red. S. Karczmarczyk, L. Nowak
  • Wydawca, rok wydania: PWRiL, 2006
  • Liczba stron : 479
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-09-01009-8

Opisano potrzeby nawadniania, systemy i technologie nawadniania budowę i eksploatację urzą­dzeń do nawadniania. efekty nawadniania roślin uprawianych w polu i pod osłonami

Ostatnie egzemplarze - stan książek nie jest idealny.

Dzięki prawidłowej uprawie roli, optymalnemu nawożeniu organicznemu i mineralnemu, prawidłowej pielęgnacji uwzględniającej całą gamę herbicydów, fungicydów oraz regulatorów wzrostu uzyskano stosunkowo wysoki poziom plo­nów. Dalszy wzrost plonowania zależy od wprowadzania nowych intensywnych gatunków i odmian oraz pełnego zaopatrzenia roślin w wodę.

Wysokopienne, intensywne gatunki i odmiany lepiej wykorzystują nawozy, charakteryzują się większą efektywnością fotosyntezy i asymilacji, większą aktyw­nością procesów fizjologicznych w okresie wegetacji, ale wymagają optymalnego zaopatrzenia w wodę.

Woda staje się czynnikiem, od którego zależą wpływ i wykorzystanie przez roślinę pozostałych czynników przyrodniczych i antropogenicznych środowiska.

Pogłębiający się deficyt wody w produkcji rolniczej, nawet w strefie klimatu umiarkowanego, wynikający między innymi z postępującego ocieplania się kli­matu, częstszego występowania okresów posusznych oraz zarysowującego się już procesu stepowienia w niektórych regionach Europy Środkowej, a w tym i Polski, zmusza do racjonalnego gospodarowania wodą. Niedobór wody w glebie będzie tym bardziej widoczny i szkodliwy, im wyższe dawki nawozów będą stosowane, a takich wymagają intensywne gatunki i odmiany roślin oraz nowoczesne techno­logie w produkcji roślinnej.

Dlatego w podręczniku omówiono w oparciu o najnowsze badania, kolejno, w części I potrzeby nawadniania na świecie i w Polsce, gospodarkę wodną gleby, a także roślin, systemy i technologie nawadniania oraz budowę i eksploatację urzą­dzeń do nawadniania.

W drugiej części przedstawiono efekty produkcyjne nawadniania różnych roślin uprawianych w polu i pod osłonami oraz ekonomiczne efekty nawadniania. Po każdym rozdziale podano wykaz ważniejszych szczegółowych prac dotyczą­cych omawianego problemu.

Przygotowany podręcznik jest kontynuacją badań i wcześniejszych publika­cji naszego Mistrza i Nauczyciela - wybitnego specjalisty w zakresie nawadniania i gospodarki wodnej w rolnictwie, prof. dr. hab. Józefa Dzieżyca. Jako uczniowie staramy się kontynuować i rozwijać Jego twórcze myśli w tym zakresie.

Mamy nadzieję, że podręcznik ten będzie służył studentom uczelni rolni­czych oraz wszystkim pracującym w rolnictwie, melioracjach i przedsiębiorstwach związanych z gospodarką wodną, jak również nauczycielom średnich szkół rolniczych.

Tytuł

Nawadnianie roślin

Autor

red. S. Karczmarczyk, L. Nowak

Wydawca

PWRiL

Rok wydania

2006

Liczba stron

479

Wymiary

170x240mm

Okładka

miękka

ISBN

978-83-09-01009-8