Podstawy kosztorysowania w architekturze krajobrazu

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Hortpress (Viridia)
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: Katarzyna Jóźwik-Jaworska
  • Wydawca, rok wydania: Hortpress, 2012
  • Liczba stron : 92
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 9788361574057

Zagadnienia dotyczące wyceny robót w architekturze krajobrazu, umiejętność sporządzania kosztorysów w procesie urządzania i pielęgnacji terenów zieleni.

Podstawy kosztorysowania w architekturze krajobrazu nie będą już nigdy więcej wydawane.

Podręcznik został zaktualizowany oraz uzupełniony o nowe wiadomości i jest obecnie dostępny w nowej odsłonie - Architektura krajobrazu część 3 (numer ewidencyjny 1.57.11/2019)

 

Podręcznik Podstawy kosztorysowania w architekturze krajobrazu skierowany jest dla przyszłych techników architektury krajobrazu. Poruszane w nim zagadnienia dotyczące wyceny robót nie należą do łatwych, jednak umiejętność sporządzania prostych kosztorysów jest niezbędna w procesie urządzania i pielęgnacji terenów zieleni. Zamieszczone w tekście przykłady oraz zadania kontrolne pomogą w opanowaniu wiedzy i sprawdzeniu umiejętności nabytych w czasie zajęć lekcyjnych.

Spis treści

Przedmowa  5

1. Znaczenie dokumentacji kosztorysowej  6

2. Akty prawne określa ją ce wymogi formalne dotyczą ce sporządzania wycen kosztorysowych  6

3. Zamówienia publiczne  7

3.1. Pojęcie i struktura CPV  8

4. Opracowania pomocne przy kosztorysowaniu  15

4.1. Program funkcjonalno - użytkowy  15

4.2. Dokumentacja projektowa  18

4.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 19

5. Części składowe dokumentacji kosztorysowej  20

5.1. Założenia wyjściowe do kosztorysu i protokół danych wyjściowych – uzgodnienia i negocjacje 20

5.2. Przedmiar lub obmiar robót  21

5.3. Wycena kosztorysowa 22

5.4. Podsumowanie kosztorysu  22

5.5. Tabela elementów scalonych 22

5.6. Wykaz nakładów rzeczowych 22

6. Nakłady rzeczowe – definicje norm 22

6.1. Normy czasu pracy 23

6.2. Normy zużycia materiałów 24

6.3. Normy pracy maszyn i sprzętu 24

7. Koszt całkowity inwestycji  24

8. Rodzaje kosztorysów  26

9. Metody sporządzania kosztorysów  30

9.1. Kalkulacja uproszczona  31

9.2. Kalkulacja szczegółowa  33

10. Zasady przedmiarowania i obmiarowania robót  37

10.1. Przedmiarowanie robót  37

10.2. Obmiarowanie robót  39

11. Elementy składowe ceny kosztorysowej 44

11.1. Jednostkowe nakłady rzeczowe  44

11.1.1. Katalogi nakładów rzeczowych  44

11.1.2. Analiza indywidualna  49

11.2. Ceny jednostkowych czynników produkcji  54

11.2.1. Stawka robocizny kosztorysowej  54

11.2.2. Ceny jednostko we materiałów 55

11.2.3. Ceny jednostko pracy sprzętu 55

11.3. Wskaźniki na rzutów kosztorysowych 56

11.3.1. Narzut kosztów pośrednich 56

11.3.2. Narzut kosztów zakupu  56

11.3.3. Narzut zysku  56

11.4. Podatek od towarów i usług – VAT  57

12. Kosztorys i jego elementy składowe. Tabele kosztorysowe  58

12.1. Kalkulacje w postaci tabelarycznej 59

12.2. Tabela podsumowania kosztorysu  60

13. Przykłady wycen kosztorysowych 67

13.1. Wycena kosztorysowa dla robót porządkowych i przygotowawczych  67

13.2. Wycena kosztorysowa dla robót ziemnych i agrotechnicznich 68

13.3. Wycena kosztorysowa dla zadrzewiania 70

13.4. Wycena kosztorysowa wykonania trawników i kwietników 71

13.5. Wycena kosztorysowa małej architektury ogrodowej  73

13.6. Wycena kosztorysowa dla robót pielęgnacyjnych w okresie gwarancyjnym 74

14. Wzory dokumentów 83

15. Katalogi, biuletyny i publikacje dotyczące cen jednostkowych i nakładów rzeczowych  90

Bibliografia  91

Tytuł

Podstawy kosztorysowania w architekturze krajobrazu

Autor

Katarzyna Jóźwik-Jaworska

Wydawca

Hortpress

Rok wydania

2012

Liczba stron

92

Wymiary

B5

Okładka

miękka

ISBN

9788361574057