Położnictwo i unasienianie zwierząt

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: PWRiL
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: V. Kovar, J. Charvat, L. Sarudy, przekład: S. Kowalczyk, J. Jędruch
  • Wydawca, rok wydania: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, wydanie trzecie 1985
  • Liczba stron : 328
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
  • ISBN: 83-09-00973-9
  • egz.
  • 34,90 zł

W podręczniku tym duży nacisk położono na wiadomości dotyczące reprodukcji zwierząt gospodarskich i położnictwa, które niezbędne są dla techników weterynarii oraz inseminatorów, zastosowania prawidłowych zasad przy odchowie i selekcji zwierząt, opieki nad samicą ciężarną, prawidłowym udzieleniu pomocy porodowej i pielęgnacji matki w okresie poporodowym oraz noworodków.

Stopień trudności zadań w produkcji zwierzęcej jest coraz większy; chodzi o to, aby realizowali je ludzie o coraz wyższych kwalifikacjach, z odpowiednim przygotowaniem fachowym i ekonomicznym, którzy potrafią wprowadzać do produkcji najnowsze osiągnięcia naukowe. Złożoność zdań na odcinku produkcji zwierzęcej wymaga intensywnego zaangażowania wszystkich pracowników zarówno szeregowych, jak i kierownictwa. Bardzo ważna jest tutaj rola pracowników służby weterynaryjnej, ich praca bowiem w znacznym stopniu wpływa na wyniki produkcji. Uwaga skupiona jest głównie na zasadniczym odcinku produkcji zwierzęcej, to jest hodowli bydła. Koncentracja i specjalizacja produkcji w warunkach ferm wielkotowarowych musi być realizowana wraz z jednoczesnym doskonaleniem pracy na odcinku inseminacji i poprawą opieki weterynaryjnej w tych warunkach.

Z wielu uchwał i wytycznych wynika określony program kształcenia w średnich szkołach rolniczo-technicznych, program studiów weterynaryjnych, które przygotowują wykwalifikowanych pracowników służby weterynaryjnej i zootechnicznej. Tym, którzy po ukończeniu szkoły będą pracować w służbie weterynaryjnej lub na odcinku inseminacji, niezbędna jest dobra znajomość obowiązkowego przedmiotu — położnictwa i dodatkowego przedmiotu, jakim jest inseminacja. Dla nich przede wszystkim przeznaczony jest ten podręcznik, który zawiera wiedzę z wymienionych dziedzin.

W podręczniku tym duży nacisk położono na wiadomości dotyczące reprodukcji zwierząt gospodarskich i położnictwa, które niezbędne są dla techników weterynarii oraz inseminatorów, zastosowania prawidłowych zasad przy odchowie i selekcji zwierząt, opieki nad samicą ciężarną, prawidłowym udzieleniu pomocy porodowej i pielęgnacji matki w okresie poporodowym oraz noworodków. Zwłaszcza w hodowli bydła należy poświacie dużo uwagi zagadnieniu płodności, od niej bowiem zależy produkcja mleka i mięsa. Problemy reprodukcji są niezmiernie aktualne również dlatego, że wprowadzenie w hodowli wielkotowarowej nowych technologii żywienia i utrzymania zwierząt zmienia w znacznej mierze warunki biologiczne, które odbiegają od norm fizjologicznych. Kompleksowe rozwiązywanie tych problemów przez służbę weterynaryjną powoduje, że obecnie głównym celem jest ochrona zdrowia krów mlecznych. Bardzo dużo uwagi należy poświęcić krowom w okresie poporodowym. Stała uwaga powinna być zwrócona na stan zdrowotny gruczołu mlecznego, głównie ze wzglądu na stosowanie doju maszynowego. Systematyczne wprowadzanie zarządzeń w zakresie przeciwdziałania chorobom gruczołu mlecznego, przede wszystkim zapaleniom, pozwala na dalsze zwiększenie rentowności hodowli i doskonalenie jakości konsumpcyjnej mleka. Bardzo ważną częścią rozporządzeń prowadzących do zwiększenia rentowności hodowli zwierząt gospodarskich jest unormowanie opieki nad oseskami, ochrony ich zdrowia, a tym samym obniżenie strat spowodowanych upadkami.

Bardzo ważnym czynnikiem realizacji szerokiego programu produkcji zwierzęcej jest inseminacja zwierząt, a zwłaszcza bydła, której poświęcona jest druga część podręcznika. W centralnie zorganizowanej hodowli główna rola inseminacji to genetyczne uszlachetnienie populacji prowadzone przez prawidłową selekcję rozpłodników na podstawie wyników kontroli dziedziczenia. Zrealizowanie tego zamierzenia nie byłoby możliwe bez masowego rozpowszechnienia inseminacji, która przede wszystkim ma na celu uszlachetnienie zwierząt. Aby zamierzenia programu hodowlanego mogły być w pełni zrealizowane, konieczne jest wprowadzanie do praktyki najnowszych osiągnięć z dziedziny inseminacji, co zostało omówione w podręczniku.

Podręcznik napisany jest z uwzględnieniem potrzeb uczniów i absolwentów techników oraz ze znajomością aktualnych i perspektywicznych potrzeb w dziedzinie położnictwa oraz inseminacji. Z całą pewnością przyczyni się do doskonalenia wiedzy z wymienionych przedmiotów i przygotowania pracowników do bardzo odpowiedzialnej działalności prowadzącej do pomyślnego rozwoju produkcji zwierzęcej.

W treści:

Podział i zakres położnictwa i inseminacji

Położnictwo

Anatomia i fizjologia układu rozrodczego zwierząt domowych

Fizjologia zapłodnienia

Fizjologia ciązy i jej rozpoznanie

Rozpoznawanie ciąży

Fizjologia porodu i okresu poporodowego

Patologia ciąży

Patologia porodu

Patologia okresu poporodowego

Choroby przychówka

Ginekologia weterynaryjna

Unasienianie zwierząt gospodarskich

Niepłodność samców - andrologia