Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu część 3

Poświęcona drzewom i krzewom iglastym w architekturze krajobrazu, zawiera także wprowadzenie do dendrolo­gii, nazewnictwo roślin, podstawową terminologię morfologicz­ną, podstawowe terminy stosowane w architekturze krajobrazu, oraz wskazówki praktycznego zasto­sowania roślin.

Umiejętność właściwego projektowania obiektów zieleni wymaga dobrej znajomości morfologii i wymagań roślin. W naszej strefie klimatycznej możemy uprawiać niezwykle dużą liczbę gatunków roślin drzewiastych. Różnią się one od siebie wyglądem (pokrojem, walorami dekoracyjnymi), szybkością wzrostu, wymaganiami siedliskowymi oraz stopniem odporności na różne czynniki (susza bądź nadmiar wilgoci, upały lub mrozy zimą oraz różne zanieczyszczenia powietrza i gleby). Dlatego dokładna znajomość morfologii i wymagań roślin jest podstawą do właściwego tworzenia kompozycji roślinnych w różnych warunkach siedliskowych oraz dobrego planowania przyszłych zabiegów pielęgnacyjnych.

Podręcznik „Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu" w zakresie poświęconym roślinom drzewiastym składa się z dwóch części - części III „Drzewa i krzewy iglaste" i części IV „Drzewa i krzewy liściaste". Jest on przeznaczony dla uczniów kształcących się w szkołach o profilu ogrodniczym oraz dla wszystkich zajmujących się architekturą krajobrazu. W części III znajduje się również wprowadzenie do dendrolo­gii (nauki o drzewach i krzewach), które obejmuje zagadnienia: nazewnictwa roślin, podstawowej terminologii morfologicz­nej, podstawowych terminów stosowanych w architekturze krajobrazu, oraz podaje wskazówki co do praktycznego zasto­sowania roślin.

Obie części podręcznika zostały opracowane w taki spo­sób, aby nauczyć uczniów rozpoznawania roślin oraz zapoznać ich z wymaganiami, walorami dekoracyjnymi i możliwościami zastosowania poszczególnych gatunkowi odmian. Służy temu przede wszystkim czytelny schemat opisów morfologicznych, bogaty materiał fotograficzny i ważne informacje praktyczne. Wszystkie rośliny ze względów dydaktycznych zostały przed­stawione w dwóch grupach - rośliny nagozalążkowe („Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu. Część III. Drzewa i krze­wy iglaste") i okrytozalążkowe („Rośliny ozdobne w architektu­rze krajobrazu. Część IV, Drzewa i krzewy liściaste"). We­wnątrz każdej grupy uporządkowano je alfabetycznie rodzaja­mi (wg nomenklatury łacińskiej), co pozwoli na łatwe porusza­nie się po podręczniku i szybkie odnalezienie potrzebnych in­formacji. Niekiedy wewnątrz rodzajów zastosowano dodatko­wy podział praktyczny, który ma ułatwić naukę.

 

arch_krajobrazu