Technologia produkcji mieszanek paszowych

  • Wydawnictwo: PWRiL
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: J. Grochowicz
  • Wydawca, rok wydania: PWRiL, 1996
  • Liczba stron : 389
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 83-09-01656-5
Książka opisująca sposoby produkcji mieszanek paszowych.

Spis treści

Część l. Surowce paszowe i ich właściwości

l. Charakterystyka przemysłu paszowego

1.1 Definicja przemysłu paszowego

1.2. Podstawowe technologie wytwarzania pasz, premiksów, superkoncentratów i koncentratów

Literatura

2. Ogólne wiadomości o surowcach i zasadach tworzenia mieszanek paszowych

2.1. Charakterystyka surowców i innych komponentów mieszanek paszowych

2.1.1. Ziarno zbóż

2.1.2. Nasiona roślin strączkowych

2.1.3. Produkty uboczne z przetwórstwa zbożowego

2.1.4. Śruty poekstrakcyjne z nasion roślin oleistych

2.1.5. Pasze pochodzenia zwierzęcego

2.1.6. Produkty przemysłu rolno-spożywczego

2.1.7. Tłuszcze zwierzęce i roślinne

2.1.8. Surowce mineralne

2.1.9. Syntetyczne składniki pasz

2.2. Ogólne zasady zestawiania surowców w mieszanki paszowe

2.3. Premiksy i mieszanki mineralne

Literatura

3. Właściwości fizyczne materiałów sypkich i ciekłych wykorzystywane w technice ich przetwarzania

3.1. Rola wilgotności surowców

3.2. Zespół geometrycznych cech materiałów sypkich

3.3. Właściwości aerodynamiczne materiałów sypkich

3.4. Charakterystyki masowe

3.5. Współczynniki tarcia

3.6. Właściwości wytrzymałościowe

3.7. Właściwości termofizyczne

3.8. Inne właściwości fizyczne sypkich surowców paszowych

3.9. Niektóre właściwości fizyczne ciekłych surowców paszowych

Literatura

4. Właściwości technologiczne surowców paszowych

4.1. Wpływ cech surowców na ich przydatność przemysłową

4.2. Właściwości technologiczne surowców paszowych

4.3. Wady surowców

Literatura

5. Metody uzdatniania surowców i mieszanek dla celów technologicznych i żywieniowych

5.1. Czynniki antyżywieniowe

5.2. Klasyfikacja metod w relacji z surowcami

Literatura

Część II. Maszyny i urządzenia do przemysłowej produkcji pasz

6. Maszyny i urządzenia do rozładunku i transportu surowców paszowych

6.1. Środki transportu zewnętrznego

6.2. Urządzenia do rozładunku surowców i załadunku wyrobów gotowych

6.3. Urządzenia do transportu wewnątrz wytwórni pasz

6.3.1. Klasyfikacja urządzeń do transportu wewnętrznego

6.3.2. Wózki ręczne i silnikowe

6.3.3. Przenośniki

6.3.4. Urządzenia do transportu pneumatycznego

6.3.5. Instalacje do transportu grawitacyjnego

Literatura

7. Separatory zanieczyszczeń

7.1. Separatory pneumatyczne

7.1.1. Zasady podziału materiałów ziarnistych w strumieniu powietrza

7.1.2. Przegląd budowy separatorów pneumatycznych

7.2. Przesicwacze

7.3. Czyszczalnie sitowo-pneumatyczne

7.4. Urządzenia do oddzielania zanieczyszczeń ferromagnetycznych

7.5. Oddzielacze kamieni

Literatura

8. Maszyny do obłuskiwania nasion i rozdrabniania surowców

8.1. Klasyfikacja obłuskiwaczy

8.2. Przegląd budowy obłuskiwaczy

8.3. Klasyfikacja operacji rozdrabniania

8.4. Rozdrabniacze udarowe

8.5. Rozdrabniacze walcowe

8.6. Rozdrabniacze tarczowe

8.7. Inne typy rozdrabniaczy

8.8. Zasady eksploatacji rozdrabniaczy

Literatura

9. Instalacje i urządzenia do dozowania i ważenia

9.1. Dozowniki i urządzenia dozujące

9.1.1. Dozowniki objętościowe

9.1.2. Dozowniki i instalacje dozujące wagowe

9.1.3. Mikrodozowniki

9.2. Urządzenia pomocnicze w liniach dozowania

Literatura

10. Mieszarki

10.1 Klasyfikacja mieszarek stosowanych w przemyśle paszowym

10.2. Mieszarki porcjowe

10.3. Mieszarki o działaniu ciągłym

10.4. Inne rodzaje mieszarek

10.5. Zasady użytkowania mieszarek

Literatura

11. Granulatory i urządzenia pomocnicze w liniach granulowania

11.1. Klasyfikacja urządzeń do ciśnieniowej aglomeracji pasz

11.2. Budowa i działanie granulatorów

11.2.1. Granulatory z matrycą pierścieniową

11.2.2. Granulatory z matrycą płaską

11.3. Inne rodzaje pras aglomerujących

11.4. Urządzenia i instalacje pomocnicze

11.5. Ogólne zasady eksploatacji maszyn w liniach granulowania pasz

Literatura

12. Ekstrudery i ekspandery

12.1. Zasady procesu ekstruzji i ekspandowania

12.2. Klasyfikacja ekstruderów

12.3. Czynniki warunkujące pracę ekstruderów i ekspanderów

12.4. Przegląd budowy ekstruderów i ekspanderów

12.4.1. Ekstrudery jednoślimakowe

12.4.2. Ekstrudery dwuślimakowe

12.4.3. Ekspandery

12.5. Linie technologiczne ekstruzji i ekspandowania

12.5.1. Urządzenia dodatkowe w linii ekstruzji

12.5.2. Linie produkcji pasz ekstrudowanych i ekspandowanych

Literatura

13. Urządzenia odpylające

13.1. Klasyfikacja i zasada działania urządzeń odpylających

13.2. Odpylacze

13.3. Instalacje odpylające

Literatura

Część III. Technologiczne podstawy produkcji mieszanek paszowych

14. Technologia rozładunku, przyjęcia i składowania surowców w wytwór­niach pasz

14.1. Rozładunek i składowanie surowców sypkich

14.2. Odbiór i składowanie surowców ciekłych

Literatura

15. Technologia czyszczenia i sortowania surowców

15.1. Pojęcia podstawowe i definicje

15.2. Elementy ogólnej teorii rozdzielania materiałów sypkich

15.3. Technologia czyszczenia i sortowania

15.4. Ogólne zasady użytkowania maszyn i urządzeń czyszczących

Literatura

16. Technologia obłuskiwania i rozdrabniania surowców

16.1. Cele obłuskiwania

16.2. Czynniki wywierające wpływ na proces obłuskiwania

16.3. Technologia obłuskiwania niektórych gatunków nasion

16.4. Cele rozdrabniania

16.5. Rodzaje operacji rozdrabniania

16.6. Teoretyczne podstawy operacji rozdrabniania

16.7. Czynniki wywierające wpływ na operacje rozdrabniania

16.8. Warunki rozdrabniania surowców rozdrabniaczami bijakowymi

16.9. Ogólne zasady rozdrabniania surowców w wytwórniach pasz

Literatura

17. Technologia dozowania i mieszania surowców paszowych

17.1. Metody dozowania

17.2. Mieszanie surowców paszowych

Literatura

18. Dodawanie komponentów ciekłych do przemysłowych mieszanek paszowych

18.1. Melasowanie

18.2. Natłuszczanie

18.3. Dodawanie innych surowców ciekłych

Literatura

19. Technologia produkcji pasz aglomerowanych

19.1. Rodzaje pasz aglomerowanych

19.2. Cele granulowania

19.3. Przebieg procesu produkcji granulatu

19.4. Wpływ różnych czynników na procesy aglomerowania materiałów sypkich

19.5. Wpływ warunków obróbki granulatu na jego jakość

19.6. Linie technologiczne produkcji pasz granulowanych, brykietowanych, ekspandowanych i ekstrudowanych

Literatura

20. Technologia workowania, składowania i ekspedycji wyrobów gotowych

20.1. Obrót paszami workowanymi

20.2. Obrót paszami luzem

Literatura

21. Technologia odpylania w wytwórniach pasz

21.1. Przyczyny i miejsca powstawania zapylenia w zakładach paszowych

21.2. Pyły paszowe, ich właściwości fizyczne i zakres szkodliwości

21.3. Zasady i warunki aspiracji maszyn i urządzeń

21.4. Warunki osadzania pyłów w cyklonach i na filtrach odpylaczy tkaninowych

21.5. Ogólne zasady eksploatacji instalacji odpylających

Literatura

22. Przegląd technologicznych schematów wytwórni i mieszalni pasz

22.1. Wytwórnie mieszanek paszowych

22.2. Mieszalnie pasz

Literatura

23. Metody badań laboratoryjnych oraz oceny jakości surowców i mieszanek paszowych

23.1. Czynniki wpływające na jakość surowców i mieszanek paszowych

23.2. Rodzaje wad surowców i mieszanek paszowych

23.3. Technika i organizacja kontroli jakości surowców i mieszanek paszowych

23.4. Metody oceny pasz

23.5. Podstawowe wyposażenie laboratorium zakładowego

Literatura

Tytuł

Technologia produkcji mieszanek paszowych

Autor

J. Grochowicz

Wydawca

PWRiL

Rok wydania

1996

Liczba stron

389

Wymiary

170x240mm

Okładka

miękka

ISBN

83-09-01656-5