Warzywnictwo

  • Wydawnictwo: Hortpress (Viridia)
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Z. Legańska, J. Balcerzak
  • Wydawca, rok wydania: Hortpress, 2000
  • Liczba stron : 608
  • Oprawa i wymiary: miękka, 145 x 205 mm
  • ISBN: 83-86384-88-3
  • egz.
  • 51,00 zł

Warzywnictwo jest działem produkcji ogrodniczej, obejmującej ponad 250 gatunków warzyw

Warzywnictwo jest działem produkcji ogrodniczej, obejmującej ponad 250 gatunków warzyw, wśród których istotne znaczenie gospodarcze ma około kilkadziesiąt. W warzywnictwie rozróżnia się uprawę w polu i pod osłonami, czyli w szklarniach i inspektach oraz pod folią niską i wysoką.

Podręcznik przeznaczony jest dla uczniów techników i szkół policeal­nych kształcących się w zawodzie technik-ogrodnik według programu nr 2204 MRiGŻ z dnia 18 sierpnia 1997 r. dla przedmiotu - warzywnictwo. Podręcznik może być również użyteczny dla przedmiotu specjalizującego -produkcja i przetwórstwo warzyw, przyspieszona produkcja warzyw w grun­cie, uprawa warzyw pod osłonami itp. - zarówno w technikum jak i szkole zasadniczej. Zawarte w nim treści obejmują hasła programowe (podstawy programowe) na poziomie wymagań pełnych, a w niektórych jego działach -wykraczają nawet poza program. Korzystając więc z podręcznika trzeba dokonywać selekcji materiału, stosownie do poziomu kształcenia, jak i możliwości zespołów uczniowskich. Podręcznik zawiera następujące zagad­nienia: ogólne zasady uprawy roślin warzywnych! szczegółowa ich uprawa w polu oraz pod osłonami, pędzenie warzyw, zmianowanie warzyw, uprawa grzybów jadalnych oraz hodowla i nasiennictwo roślin warzywnych. Ze względu na ograniczoną objętość podręcznika zaistniała konieczność dokonywania w nim niezbędnych skrótów.

Uzupełnieniem podręcznika będą szczegółowe „Materiały pomocnicze dla nauczycieli i uczniów", których zadaniem będzie w szczególności ukierun­kowanie uczniów na wiadomości i umiejętności rozszerzające.

Zawarta w podręczniku wiedza musi być uzupełniana własnymi obserwacjami, a zalecenia teoretyczne trzeba konfrontować z praktyką i nie pomijać żadnej okazji uzupełnienia wiadomości przez kontakt z doświad­czonymi producentami, przez odwiedzanie dobrze prowadzonych gospo­darstw, uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez branżowy instytut, tj. Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach, czy wyższe uczelnie rolnicze.

Niezmiernie ważny jest też stały kontakt z książkami i czasopismami fachowymi. We współczesnym ogrodnictwie zachodzą ciągłe zmiany, dosłownie z roku na rok. Wprowadzane są coraz to lepsze i wydajniejsze odmiany, nowe maszyny i urządzenia techniczne, nowe technologie pro­dukcji, nowe opakowania, a zwłaszcza nowe środki ochrony roślin i nowe nawozy.

Tytuł Warzywnictwo (dla techników i
policealnych szkół ogrodniczych)
Autor Z. Legańska, J. Balcerzak
Wydawca Hortpress
Rok wydania 2000
Liczba stron 608
Wymiary 145 x 205 mm
Okładka miękka
ISBN 83-86384-88-3

profil_ogrodnict