Winorośl i wino

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: PWRiL
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: Roman Myśliwiec
  • Wydawca, rok wydania: PWRiL, 2006
  • Liczba stron : 294
  • Oprawa i wymiary: miękka, 145 x 205 mm
  • ISBN: 83-09-01840-1

Książka Winorośl i wino jest pomocna przy zakładaniu winnic. Opisano uprawę winorośli, odmiany winorośli, zakładanie winnic, choroby i szkodniki oraz ich zwalczanie, cięcie winorośli, pielęgnacje, nawożenie i nawadnianie oraz zbiór i przechowywanie owoców

 

OSTATNIE EGZEMPLARZE - KSIĄŻKI MAJĄ USZKODZONE OKŁADKI

W ostatnich latach obserwuje się w Polsce wyraźny wzrost zaintere­sowania uprawą winorośli i winiarstwem. Powodów tego stanu jest co najmniej kilka:

- pojawienie się w uprawie nowych odmian winorośli, tzw. mieszań­ców złożonych, bardziej przystosowanych do polskiego klimatu;

- otwarcie na kulturę zachodnioeuropejską, szczególnie widoczne po integracji Polski z Unią Europejską;

- wzrost wiedzy konsumentów o dietetycznych i zdrowotnych wła­ściwościach wina i idący za tym wzrost spożycia wina zamiast alko­holi wysokoprocentowych;

- poznanie uprawy winorośli i winiarstwa w praktyce, dzięki wyjaz­dom do pracy w zachodnioeuropejskich winnicach oraz coraz licz­niejszej literaturze na ten temat wydawanej w Polsce;

- poszukiwanie nowych źródeł dochodu w polskim rolnictwie;

- ocieplanie się klimatu Polski, sprzyjające uprawie winorośli.

Wieloletnie próby wskazują na to, że także w chłodniejszym pol­skim klimacie możliwe jest wyprodukowanie wina dobrej jakości, które można korzystnie sprzedać. Szansą dla polskich winiarzy są najnowsze odmiany winiarskie, tzw. mieszańce złożone, wyróżnia­jące się wyższą od odmian winorośli właściwej wytrzymałością na mróz i odpornością na choroby oraz wysoką i regularną plennością. Doskonale nadają się do upraw integrowanych, a także ekologicz­nych (organicznych). Opłacalność uprawy odmian przetwórczych można znacznie zwiększyć, przerabiając owoce i sprzedając wino we własnym gospodarstwie lub lokalnej gastronomii. Zdrowe na­turalne wino gronowe z własnej winnicy może stać się również nie lada atrakcją gospodarstw agroturystycznych.

Wino pochodzące z produkcji organicznej, po uzyskaniu odpo­wiedniego atestu, może być reklamowane jako wino naturalne, a więc bioprodukt. Szczegóły uprawy organicznej regulują przepisy międzynarodowej organizacji IFOAM (International Federation of Organie Agriculture Movements). Dostosowanie się w Polsce do wy­mogów organicznej uprawy winorośli jest nie tylko realne, ale na­wet łatwiejsze niż w krajach typowo winniczych, gdzie uprawiane są powszechnie wrażliwe na choroby grzybowe odmiany winorośli eu­ropejskiej.

Myślą przewodnią tej książki jest pokazanie, jak osiągnąć cel naj­ważniejszy - opłacalność produkcji winogron, a następnie wina, w warunkach polskiego, mniej sprzyjającego, klimatu.

Równolegle do wzrostu zainteresowania winiarstwem następu­ją również korzystne zmiany w polskim prawie. Obowiązująca obec­nie ustawa winiarska zwalnia krajowych producentów win grono­wych posiadających własne winnice z obowiązku starania się o ze­zwolenie na produkcję wina w Ministerstwie Rolnictwa, co znacznie upraszcza rozpoczęcie tej działalności. W przygotowaniu są kolejne udogodnienia, głównie w zakresie bardzo rygorystycznego polskie­go prawa skarbowego, wyrównujące nasze szansę z winiarzami Unii Europejskiej. W czasie pisania tych słów w grudniu 2005 roku decy­zją Rady Europy Polska została zaliczona do tzw. strefy A uprawy wi­norośli. W świetle przepisów wspólnej organizacji rynku wina UE de­cyzja ta jest uznaniem Polski za kraj o potencjale winiarskim.

Zawarte w tej książce wiadomości są owocem wieloletnich do­świadczeń i badań w moim gospodarstwie, dotyczących nie tylko doboru odmian, sposobu uprawy krzewów, ale i prac nad produk­cją wina, które pozwalają mi na stwierdzenie, że uprawa winorośli w Polsce może być opłacalna i warto ją podjąć.

WINOROŚL l WINO to w ostatnich latach bardzo modny temat. Winnice są zakłada­ne w wielu rejonach kraju, nawet północ­nych, i powstają tam całkieminteresują­ce wina. Jest to do­wód, że o dobrym winie nie decyduje tylko natura - lokal­ny klimat, ale w bar­dzo dużym stopniu umiejętności i zaangażowanie winiarza. Winiarstwo to trudna sztuka, to zawód dla pasjonatów. Wyma­ga sporej wiedzy, samozaparcia i cierpliwości. Dla najlepszych, którym uda się produkować dobre wino, będzie to w przyszłości dochodowe zajęcie. Niniejsza książka i wszystkie moje publikacje wydane w Państwowym Wydawnictwie Rolniczym i Leśnym miały na celu stworzenie teoretycznych podstaw odradzającego się pol­skiego winiarstwa. Czas pokaże, czy udało się ten cel osiągnąć.

Wszystkim, których zaraziłem „bakcylem" winorośli i wina, życzę wytrwałości, samych sukcesów, a przede wszystkim DOBREGO WINA.

„Wszystkie skarby świata nie są tyle warte, co w odpowiedniej chwili kieliszek dobrego wina"
(chińskie)

 

Tytuł

Wino i winorośl

Autor

R. Myśliwiec

Wydawca

PWRiL

Rok wydania

2006

Liczba stron

294

Wymiary

145x205mm

Okładka

miękka

ISBN

83-09-01840-1