Poradnik hodowcy ryb

  • Wydawnictwo: PWRiL
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Janusz Guziur, Małgorzata Woźniak, Mariusz Szmyt, Ewa Siemianowska
  • Wydawca, rok wydania: PWRiL, 2016
  • Liczba stron : 296
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 215 mm
  • ISBN: 978-83-09-01165-1
  • egz.
  • 55,00 zł

Poradnik dotyczy wszystkich aspektów związanych z hodowlą ryb, budowy i planowania stawów rybnych, żywienia ryb a także chorób, odłowów i metod zimowania.

Niezmiennie, od lat, obserwuje się w całym kraju nieustające zainteresowa­nie rolników i innych użytkowników wód tzw. przyzagrodowym chowem ryb w małych stawach karpiowych oraz w płytkich stawopodobnych zbiornikach wodnych.

Zagospodarowanie rybackie małych zbiorników wodnych, w tym głównie stawów, poza chowem ryb ma wiele nieprzeliczalnych walorów pozarybackich o charakterze ekologiczno-środowiskowym, użytkowym oraz estetyczno-krajobrazowym. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy wykorzysta­nie rolniczych nieużytków, małą retencję wodną, lokalne nawodnienia rolni­cze i ogrodowe, chów ptactwa wodnego, utylizację ścieków gospodarskich, sporty wodne, rekreację, wędkarstwo i inne. Nie bez znaczenia dla rolnika są korzyści rolniczo-rybackie, możliwe do uzyskania w każdym gospodarstwie rolnym. Chów ryb, oprócz produkcji na potrzeby własne, pozwala na dostar­czenie dodatkowych ilości cennych gatunków ryb na lokalny rynek, stano­wiąc jednocześnie uboczne źródło dochodu dla użytkownika.

Przyzagrodowy chów ryb nie jest zajęciem skomplikowanym, jednak wy­maga pewnego zasobu wiedzy podstawowej o warunkach życia ryb i ich po­trzebach oraz procesach zachodzących w środowisku wodnym. Konieczna jest także znajomość podstawowych zasad budowy stawów oraz podstaw technologii chowu ryb.

Jak wynika z opinii zebranych na szkoleniach i kursach rybackich, nie wszystkie nowe inwestycje rybackie spełniają oczekiwania farmerów i ho­dowców stawowych. Przyczyną są głównie: wadliwy wybór terenu pod budo­wę stawu oraz niewłaściwe bądź „oszczędnościowe" wykonanie robót wodno-melioracyjnych. Mankamenty te, oprócz ograniczonych środków finanso­wych (kredytów), wynikają głównie z braku przygotowania oraz doświadcze­nia wodno-rybackiego.

Niniejszy poradnik ma więc stanowić pomoc dla hodowcy-amatora cho­wu ryb w stawach. Jest on przeznaczony głównie dla początkujących i mało doświadczonych hodowców ryb stawowych oraz użytkowników drobnych zbiorników i stawków przyzagrodowych (rolniczych) lub gospodarstw agroturystycznych. W skrócie podano także wartości odżywcze ryb i ich walory prozdrowotne oraz podstawowe zasady zabezpieczenia i domowego prze­twórstwa naszych gatunków ryb.

W treści:

1. Rybactwo w Polsce

2. Charakterystyka zbiorników wodnych

3. Środowisko wodne

4. Biologia ryb

5. Budownictwo stawowe

6. Narzędzia i sprzęt rybacki

7. Metody produkcji

8. Planowanie i obliczanie obsad stawów

9. Technologia produkcji karpia

10. Obsady wielogatunkowe (polikultura)

11. Żywienie ryb

12. Podnoszenie wydajności stawów

13. Chów kaczek na stawach

14. Odłowy ryb

15. Transport ryb

16. Zimowanie ryb

17. Magazynowanie ryb

18. Wrogowie i szkodniki rybackie

19. Profilaktyka i zdrowotność ryb

20. Korzyści z integracji rolnictwa i rybactwa

21. Urządzanie i użytkowanie łowisk wędkarskich

22. Zabezpieczenie surowca rybnego

23. Domowe przetwórstwo ryb

24. Wartość odżywcza i walory prozdrowotne ryb

25. Księgi stawowe i zapisy gospodarcze

26. Wycena szkód rybackich

27. Roczny harmonogram prac na stawach

Słowniczek rybacki