Nawożenie użytków zielonych

  • Wydawnictwo: PWRiL
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Witold Grzebisz, Piotr Goliński, Jarosław Potarzycki
  • Wydawca, rok wydania: PWRiL, 2014
  • Liczba stron : 332
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-09-011-56-9
  • egz.
  • 55,00 zł

Użytki zielone w Polsce pozostają ciągle niedocenianym źródłem pasz dla zwierząt trawożernych. Ważnym czynnikiem pratotechnicznym decydują­cym o ich produkcyjności jest nawożenie.

Użytki zielone w Polsce pozostają ciągle niedocenianym źródłem pasz dla zwierząt trawożernych. Ważnym czynnikiem pratotechnicznym decydują­cym o ich produkcyjności jest nawożenie. Zabieg ten w największym stopniu wpływa na plon i wartość pokarmową runi użytków zielonych oraz istotnie oddziałuje na środowisko. Z tego względu należy optymali­zować nawożenie w zależności od składu botanicznego, siedliska i sposo­bu eksploatacji użytków zielonych. Optymalizacja nawożenia stanowiła przesłankę dla zespołu pracowników naukowych Katedry Chemii Rolnej i

Biogeochemii Środowiska oraz Katedry łąkarstwa i Krajobrazu Przyrod­niczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do opracowania pod­ręcznika Nawożenie użytków zielonych. Dzieło przekazywane do rąk Czytelników jest źródłem wiedzy i cennych informacji na temat specyfiki siedlisk łąkowych, biologii i wartości pokarmowej roślin łąk i pastwisk, funkcji użytków zielonych w ekosystemie, gospodarki składnikami pokar­mowymi, znaczenia składników mineralnych w żywieniu roślin łąkowych oraz technologii nawożenia użytków zielonych.

Zróżnicowanie powłoki orograńcznej, hydrologicznej, glebowej i klima­tycznej Polski warunkuje występowanie na terenie kraju bardzo wielu ekosys­temów trawiastych, będących w swej unikatowej różnorodności bogactwem ponadnarodowym. W wymiarze gospodarczym użytki zielone stanowią na­turalną bazę pokarmową dla przeżuwaczy i koni. Potencjał produkcyjny łąk i pastwisk nie jest z wielu względów dostatecznie wykorzystany. Celem racjo­nalnej produkcji pasz na użytkach zielonych jest pozyskanie paszy, lecz pod warunkiem minimalizacji zagrożeń dla środowiska. Podstawowa zasada efek­tywnego użytkowania zbiorowisk trawiastych sprowadza się do optymaliza­cji gospodarki azotem i maksymalizacji recyklingu składników pokarmowych wprowadzanych z nawozami sztucznymi do obiegu. Rozpoznanie i optyma­lizacja potrzeb roślinności łąk i pastwisk wymaga stosowania prostych, do­stępnych dla rolnika narzędzi diagnostycznych. Opracowanie efektywnej technologii nawożenia, uwzględniającej jednocześnie walory produkcyjne, środowiskowe, jak i krajobrazowe siedliska, wymaga wiedzy i wypływającej z niej umiejętności zarządzania zasobami przyrody, a takimi są zbiorowiska trawiaste. W książce Nawożenie użytków zielonych Autorzy, w oparciu o ak­tualny stan wiedzy, opracowali w formie dostępnej, adresowanej do szerokiej rzeszy czytelników, w tym studentów kierunków rolniczych, ochrony środo­wiska, biologii, a także praktyków - hodowców bydła, koni, zasady gospodar­ki nawozowej na użytkach trawiastych.

W treści:

Funkcje użytków zielonych w ekosystemie 9

Klasyfikacja użytków zielonych i siedlisko łąkowe 37

Biologia i wartość pokarmowa roślin użytków zielonych 75

Składniki mineralne roślin użytków zielonych 115

Gospodarka składnikami pokarmowymi 193

Technologia nawożenia 277

Tytuł

Nawożenie użytków zielonych

Autor

Witold Grzebisz, Piotr Goliński, Jarosław Potarzycki

Wydawca

PWRiL

Rok wydania

2014

Liczba stron

332

Wymiary

170 x 235 mm

Okładka

miękka

ISBN

978-83-09-011-56-9