Biologia

Mikrobiologia Krótkie wykłady

Mikrobiologia Krótkie wykłady

Stan współczesnej wiedzy w dziedzinie mikrobiologii: świat mikroorganizmów, metabolizm mikroorganizmów, genetykę bakterii, przegląd drobnoustrojów eukariotycznych...

54,90 zł
Druga twarz tlenu Wolne rodniki w przyrodzie

Druga twarz tlenu Wolne rodniki w przyrodzie

Czy życiodajny tlen może być także szkodliwy?, Czy nadmiar wolnych rodników prowadzi do powstawania nowotworów?, Ile wolnych rodników wdychamy w jednym hauście dymu z papierosa?...

54,90 zł
Botanika tom 2 Systematyka

Botanika tom 2 Systematyka

Botanika tom 2 systematyka - kładzie nacisk na zagadnienia filogenetyczne, opisując świat organizmów prokariotycznych, grzybów i roślin głównie z punktu widzenia ich przypuszczalnego rozwoju rodowego....

54,90 zł
Immunologia Krótkie wykłady

Immunologia Krótkie wykłady

Książka zaznajamia studentów nauk przyrodniczych i medycznych z najważniejszymi zagadnieniami z dziedziny immunologii....

54,90 zł
Biocybernetyka Metodologiczne podstawy dla inżynierii biomedycznej

Biocybernetyka Metodologiczne podstawy dla inżynierii biomedycznej

Modele cybernetyczne i ich zastosowania, metody tworzenia modeli biocybernetycznych, biocybernetyczne modele prostych systemów biologicznych, modelowanie systemów dynamicznych, modelowanie systemu nerwowego i narządów zmysłów....

54,90 zł
Mikrobiologia środowisk

Mikrobiologia środowisk

Podręcznik z zakresu mikrobiologii różnych środowisk (environmental microbiology), uwzględniający środowiska skrajne. ...

54,00 zł
Neurobiologia na tropie świadomości

Neurobiologia na tropie świadomości

Książka ta przedstawia wiele koncepcji i wyników badań z dziedziny anatomii, fizjologii, medycyny, psychologii i filozofii, podsumowuje wiedzę na temat świadomości, określa granice tej wiedzy i wytycza kierunki przyszłych badań....

53,90 zł
Biologia systemów. Strategia działania organizmu żywego

Biologia systemów. Strategia działania organizmu żywego

W książce omówiono procesy zachodzące w organizmach żywych w sposób zintegrowany, pozwalający zrozumieć mechanizmy zjawisk i związki przyczynowo-skutkowe w biologii, a szczególnie w biochemii....

52,90 zł
Genetyka i genomika zwierząt

Genetyka i genomika zwierząt

Aktualna wiedza z zakresu genetymi zwierząt. Informację z genetyki klasycznej, molekularnej, cyto- i immunogenetyki oraz genetyki populacji i genetyki cech ilościowych....

52,90 zł
Hodowla roślin

Hodowla roślin

Aktualna wiedza z zakresu hodowli roślin, m.in. metody hodowli odmian konwencjonalnych i heterozyjnych, wykorzystanie mutacji i mieszańców oddalonych oraz metody hodowli gatunków rozmnażanych wegetatywnie. ...

Podstawy cytogenetyki roślin

Podstawy cytogenetyki roślin

Jedyny w literaturze polskiej podręcznik dotyczący cytogenetyki roślin, omówiono genom jądrowy, markery chromosomów, cytogenetykę molekularną w badaniach filogenetycznych, poliploidalność w ontogenezie, ewolucji i hodowli roślin...

46,90 zł
Botanika tom 1 Morfologia

Botanika tom 1 Morfologia

Botanika tom 2 obejmuje część botaniki – morfologię – i poświęcona została opisowi ukształtowania i budowy organizmów z punktu widzenia ontogenezy ich ciała, czyli prokariotycznych i eukariotycznych....

46,90 zł
Leksykon przyrodniczy polsko-angielski

Leksykon przyrodniczy polsko-angielski

Leksykon obejmuje 3724 hasła z zakresu: agroekologii, agrometeorologii, agrotechniki, biologii, doświadczalnictwa, ekoinżynierii, fitosocjologii, gleboznawstwa, łąkarstwa, melio­racji, nawożenia, ochrony roślin, ochrony środowiska rolniczego, ogrodnictwa, paszoznawstwa, rolnictwa ekologicznego, techniki rolniczej, weterynarii, zootechniki....

46,90 zł
Ćwiczenia z biologii rozwoju zwierząt

Ćwiczenia z biologii rozwoju zwierząt

Podręcznik dla studentów biologii, weterynarii i kierunków pokrewnych prezentujący przebieg rozwoju zwierząt należących do różnych grup systematycznych - nicieni, owadów, jeżowców, ryb, płazów, ptaków i ssaków, ze szczególnym uwzględnieniem organizmów modelowych dla danej grupy. W podręczniku zawarto również praktyczne wskazówki wykonania doświadczeń. ...

45,90 zł
Genetyka populacji i metody hodowlane

Genetyka populacji i metody hodowlane

Zagadnienia genetyki populacji i metod hodowlanych poczynając od omówienia czynników kształtują­cych strukturę genetyczną populacji (klasyczna genetyka populacji), poprzez pre­zentację metod oceny różnic genetycznych między populacjami (genetyka populacji z elementami genetyki molekularnej), aż po opis metod szacowania parametrów ge­netycznych i oceny wartości hodowlanej zwierząt (genetyka cech ilościowych z ele­mentami statystyki matematycznej)....

Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i dziko żyjących

Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i dziko żyjących

Jest to pierwsza tego typu publikacja, opracowana przez pracowników naukowych zaangażowanych osobiście w realizację w Polsce programów ochrony zasobów genetycznych wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich i dziko żyjących...

44,90 zł
Kompendium histologii

Kompendium histologii

Przedstawia w przystępny sposób strukturę mikroskopową i jej powiązania z funkcją komórek, tkanek i narządów. Aby ułatwić zrozumienie tych relacji, wprowadzono niezbędne informacje z pokrewnych dziedzin nauk biomedycznych: fizjologii, biochemii, biologii molekularnej czy immunologii, współczesna histologia jest bowiem nauką interdyscyplinarną....

44,90 zł
Ryby kopalne

Ryby kopalne

Podręcznik paleobiologii niższych kręgowców, aktualny stan wiedzy na temat ewolucji wszystkich kręgowców z wyjątkiem czworonogów, ich systematyki, budowy oraz występowania skamieniałości. ...

43,90 zł
Słownik roślin użytkowych polski, łaciński, angielski, francuski, niemiecki, rosyjski

Słownik roślin użytkowych polski, łaciński, angielski, francuski, niemiecki, rosyjski

Słownik roślin użytkowych liczy ponad 1400. Zaktualizowano nomenklaturę łacińską rodzin, rodzajów i większości gatunków, uzupełniono nazwy polskie, angielskie (amerykańskie), niemieckie, francuskie i rosyjskie. Unowocześniono opisy wielu gatunków, dodano lub zaktualizowano informacje dotyczące ich zastosowania oraz występowania. ...

40,00 zł
Zoologia dla uczelni rolniczych

Zoologia dla uczelni rolniczych

Pozycja jest cennym podręcznikiem zoologii przede wszystkim dla studentów uczelni rolniczych, ale także dla studentów wszystkich innych kierunków biologicznych oraz dla uczniów szkół średnich....

39,90 zł
Sterowanie rozwojem układu pokarmowego u nowo narodzonych ssaków

Sterowanie rozwojem układu pokarmowego u nowo narodzonych ssaków

Autorzy pragną udostępnić wy­niki badań światowych i własnych, które uzyskali, realizując w latach 2003-2006 pro­jekt zamawiany przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego pt. „Sterowanie rozwojem przewodu pokarmowego u noworodków zwierząt w celu zwiększenia ich przeżywalności i poprawy stanu zdrowotnego "....

38,90 zł
Mikroskopia świetlna w badaniach komórki roślinnej

Mikroskopia świetlna w badaniach komórki roślinnej

Opis praktycznych ćwiczeń z "klasycznej" biologii roślin. Omawiane konkretne ćwiczenia wykonywane są z wykorzystaniem następujących technik mikroskopowych: kontrast fazowy, polaryzacja, fluorescencja, technika polaryzacyjno-interferencyjna, stereoskopia....

38,90 zł
Fotosynteza

Fotosynteza

W książce przedstawiono jasny i zwięzły obraz procesów fotosyntezy...

37,90 zł