Tematyka leśna

 Hodowla lasu TOM 3 Charakterystyka hodowlana drzew i krzewów leśnych
85,00 zł
Atlas wad drewna

Atlas wad drewna

Poradnik leśnika, brakarza związany z oceną jakości surowca drzewnego, wad drewna w Polsce. Przyczyny powstawania wad drewna wzbogacono licznymi zdjęciami i rysunkami, ułatwiającymi praktyczne rozpoznanie wad i ich pomiar....

Buk zwyczajny hodowla

Buk zwyczajny hodowla

Buk zwyczajny jest w Polsce jednym z najważniej­szych gatunków liściastych, książka prowadzi od uwarunowań siedliskowych do porad hodowlanych....

53,00 zł
Choroby drzew leśnych

Choroby drzew leśnych

Choroby drzew leśnych zagrażają drzewostanom i szkółkom w ciągu całego cyklu leśnej produkcji roślinnej. Powodują nie tylko straty, ale też zakłócają działanie pewnych elementów ekosystemów leśnych. Trzeba więc poznawać te choroby, aby móc chronić lasy, a także związane z nimi cele gospodarcze....

Ćwiczenia z entomologii leśnej

Ćwiczenia z entomologii leśnej

Nowa strona 2 W części wstępnej podręcznika przedstawiono organizację i przebieg ćwiczeń, używane przyrządy i przybory oraz sposób posługiwania się kluczami do oznaczania różnych postaci rozwojowych i żerowisk owadów. Następnie omówiono treść 30 od­rębnych ćwiczeń....

Dąb szypułkowy i bezszypułkowy

Dąb szypułkowy i bezszypułkowy

Systematyka i występowanie dębu, wymagania siedliskow, właściwości biologiczn, produkcja sadzonek, odnawianie dębu, pielęgnowanie drzewostanów ...

Dendrochronologia

Dendrochronologia

Książka odkrywa możliwości nowoczesnej dendrochronologii czyli datowania sekwencji przyrostów rocznych drzew z dokładnością do roku kalendarzowego oraz zastosowanie tej wiedzy do określania wieku zabytków i obiektów archeologicznych, a także rekonstrukcji współczesnego i dawnego środowiska....

45,90 zł
Drzewa iglaste i owady na nich żerujące

Drzewa iglaste i owady na nich żerujące

Książka ta poświęcona została przedstawieniu roli odgrywanej w ekosystemach leśnych przez najważniejsze z punktu widzenia gospodarki leśnej szkodliwe owady. ...

53,90 zł
Ekologiczne podstawy hodowli lasu

Ekologiczne podstawy hodowli lasu

Książka ta, jak sam tytuł wskazuje, traktuje o ekologii jako nauce wykorzy­stywanej w hodowli lasu. Daje bowiem przegląd najważniejszych praw i metod ekologicznych pozwalających hodowcy na prawidłowe interpretowanie zjawisk, z którymi spotyka się w lesie przy wykonywaniu swojej odpowiedzialnej pracy.  ...

Fitopatologia leśna

Fitopatologia leśna

Fitopatologia leśna jest nauką o chorobach drzew leśnych i biologicznym niszczeniu drewna w warunkach lasu oraz o chorobach innych roślin leśnych, w miarę jak wzrasta ich znaczenie gospodarcze bądź ich związek ze zdrowotnością lasu....

Hodowla lasu

Hodowla lasu

Podręcznik przeznaczony dla młodzieży uczącej się w technikach leśnych, studiujących na wyższych uczelniach oraz dla praktyków na różnych szczeblach pracy zawodowe...

Hodowla lasu TOM 1 Sposoby zagospodarowania, odnawianie lasu, przebudowa i przemiana drzewostanów

Hodowla lasu TOM 1 Sposoby zagospodarowania, odnawianie lasu, przebudowa i przemiana drzewostanów

Niniejsza publikacja jest częścią trzytomowego dzieła, obejmującego takie wszystkie działy hodowli lasu...

85,00 zł
Hodowla lasu TOM 2 Pielęgnowanie lasu

Hodowla lasu TOM 2 Pielęgnowanie lasu

Pielęgnowanie lasu to całość czynności hodowlanych wykonywanych od założenia uprawy lub powstania odnowienia naturalnego (z wyjątkiem poprawek i uzupełnień) do okresu drzewostanu dojrzałego, a niekiedy nawet do starodrzewu. ...

110,00 zł
72,00 zł
Hodowla lasu TOM 4 Część 1: Plantacje drzew szybko rosnących

Hodowla lasu TOM 4 Część 1: Plantacje drzew szybko rosnących

Książka stara się przbliżyć wiedzę z zakresu plantacji, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń przeprowadzanych w przyrodniczych warunkach Polski....

Hodowla lasu TOM 4 Plantacje drzew szybko rosnących Zadrzewienia

Hodowla lasu TOM 4 Plantacje drzew szybko rosnących Zadrzewienia

Niniejsza publikacja jest kompleksowym opracowaniem aktualnego stanu wiedzy o zadrzewieniach w Polsce...

Jesion wyniosły Hodowla i zagrożenia

Jesion wyniosły Hodowla i zagrożenia

Jesion wyniosły jest gatunkiem szczególnym dla polskich lasów, tworzącym z innymi gatunkami liściastymi przebo­gate, związane z dolinami rzecznymi lasy łęgowe ...

39,90 zł
Krzewy w gospodarce leśnej

Krzewy w gospodarce leśnej

Część ogólna książki zawiera charakterystykę naj­ważniejszych zagadnień z zakresu hodowli lasu, z któ­rymi leśnik ma do czynienia w przypadku roślin krze­wiastych....

Las świątynia życia

Las świątynia życia

„Las – świątynia życia” to album opowiadający o życiu lasu zdjęciami wykonanymi przez leśników. Wyjątkowe ujęcia, dostępne nielicznym, wprawiają w zachwyt nad bogactwem i urodą naszej przyrody....

82,90 zł