Geologia i gleboznawstwo

Atlas minerałów

Atlas minerałów

„Atlas minerałów” przedstawia zwięzłe opisy około 200 najważniejszych minerałów wchodzących w skład różnych typów skał oraz ważnych gospodarczo złóż surowców mineralnych. ...

64,90 zł
Geochemia środowiska

Geochemia środowiska

Głównym celem geochemii środowiska jest badanie mechanizmów obiegu pierwiastków w zewnętrznych warstwach Ziemi, interakcji między elementami biotycznymi i abiotycznymi środowiska oraz wpływu stresu antropogenicznego na procesy zachodzące na powierzchni Ziemi....

76,90 zł
Geologia historyczna

Geologia historyczna

Uniwersalny podręcznik dla studentów wydziałów przyrodniczych zawierający najbardziej aktualne informacje dotyczące dziejów Ziemi, skorupy ziemskiej, ewolucji pozostałych sfer planety, historii atmosferycznego tlenu, a także rozwoju świata organicznego w przeszłości....

60,90 zł
Geologia Polski

Geologia Polski

Podstawowe wiadomości na temat budowy i ewolucji poszczególnych obszarów i jednostek geologicznych...

62,90 zł
Geologia regionalna Polski

Geologia regionalna Polski

Podręcznik akademicki, omawiający jednostki geologiczne Polski pod kątem stratygrafii, sedymentologii, petrografii oraz tektoniki....

55,90 zł
Geomorfologia

Geomorfologia

Najważniejsze zagadnienia współczesnej geomorfologii, także w zakresie metodycznym, ze szczególnym uwzględnieniem procesów rzeźbotwórczych, ich mechanizmów, uwarunkowań i tempa przebiegu. ...

62,90 zł
Geozagrożenia

Geozagrożenia

Omówione zostały procesy wulkaniczne, trzęsienia ziemi, tsunami, huragany, powodzie, osuwiska i inne ruchy masowe, lawiny, katastrofalne zmiany klimatu i ich wpływ na anomalne zjawiska pogodowe o katastrofalnych następstwach, a także katastrofy związane z kolizjami Ziemi...

69,90 zł
Gleboznawstwo

Gleboznawstwo

Gleboznawstwo jest  nauką o powstawaniu, rozwoju, budowie, właściwościach i funkcjach gleb.   ...

Gleboznawstwo

Gleboznawstwo

Kompendium wiedzy o glebie omówiono funkcje gleby, geologiczne podstawy gleboznawstwa, morfologię gleb, właściwości fizyczn, chemiczne, biologiczne i biochemiczne gleb...

Gruntoznawstwo inżynierskie

Gruntoznawstwo inżynierskie

W książce Gruntoznawstwo inżynierskie są omówione wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu szeroko pojętej geotechniki stosowanej, tzn. mechaniki gruntów i skał, fundamentowania oraz nowych technologii stosowanych w geotechnice....

54,90 zł
Maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw Poradnik operatora

Maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw Poradnik operatora

Wiadomości z zakresu budowy maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw, ich eksploatacji oraz technologii robót wykonywanych przy użyciu tychże maszyn....

39,90 zł
Minerały świata

Minerały świata

Leksykon ułatwi rozpoznawanie i oznaczanie minerałów. Ukazano w nim 500 okazów w takim stanie, w jakim znajduje je laik. Umożliwia to nawet początkującym hobbystom skuteczną i stuprocentowo pewną identyfikację znalezionych okazów....

43,90 zł
Minerały, kamienie szlachetne, skały

Minerały, kamienie szlachetne, skały

W przewodniku tym znajdziesz wszystko, co powinien wiedzieć kolekcjoner kamieni, minerałów i skał....

55,00 zł
Ochrona środowiska glebowego

Ochrona środowiska glebowego

Omówiono zanieczyszczenia chemiczne i przemysłowe wód podziemnych, roślinności i żywności, procesy samooczyszczania gleb oraz zasady funkcjonowania oczyszczalni glebowo - roślinnych ...

52,90 zł
Pierwiastki śladowe w geo- i biosferze

Pierwiastki śladowe w geo- i biosferze

Informacje o występowaniu pierwiast­ków śladowych w poszczególnych elementach geo- i biosfery oraz ich funkcje bio­logiczne w roślinach i organizmach ludzkich. ...

62,90 zł