Geologia i gleboznawstwo

Geografia Polski
25,90 zł
Atlas naturalnych kamieni szlachetnych i ozdobnych

Atlas naturalnych kamieni szlachetnych i ozdobnych

W atlasie zaprezentowano około 150 wybranych, naturalnych kamieni szlachetnych i ozdobnych, z czego przeważająca większość jest reprezentowana przez minerały....

27,90 zł
Zapis późnoglacjalnych i holoceńskich zmian środowiskowych

Zapis późnoglacjalnych i holoceńskich zmian środowiskowych

Zapis późnoglacjalnych i holoceńskich zmian środowiskowych w osadach torfowisk alkalicznych Bagno Bubnów i Bagno Staw...

28,90 zł
Wybrane zagadnienia z gemmologii, nauki o kamieniach szlachetnych i ozdobnych

Wybrane zagadnienia z gemmologii, nauki o kamieniach szlachetnych i ozdobnych

Publikacja adresowana jest zarówno do osób zawodowo zajmujących się gemmologią, studentów i nauczycieli, jak i do wszystkich zainteresowanych kamieniami szlachetnymi i ozdobnymi. ...

30,90 zł
Atlas kamieni użytkowych

Atlas kamieni użytkowych

Opisy i fotografie - około 330 barwnych fotografii kamieni dostarczają wielu informacji na temat pochodzenia skał, ich przynależności petrograficznej, wyglądu oraz parametrów technicznych. ...

31,50 zł
Maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw Poradnik operatora

Maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw Poradnik operatora

Wiadomości z zakresu budowy maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw, ich eksploatacji oraz technologii robót wykonywanych przy użyciu tychże maszyn....

39,90 zł
Minerały świata

Minerały świata

Leksykon ułatwi rozpoznawanie i oznaczanie minerałów. Ukazano w nim 500 okazów w takim stanie, w jakim znajduje je laik. Umożliwia to nawet początkującym hobbystom skuteczną i stuprocentowo pewną identyfikację znalezionych okazów....

43,90 zł
Wprowadzenie do geotechniki

Wprowadzenie do geotechniki

Geotechnika jest częścią wiedzy inżynierskiej, która zajmuje się gruntem, jego właściwościami, możliwościami oparcia (posadowienia) na nim obiektów budowlanych oraz sposobami wzmacniania gruntów słabych. W jej skład głównie wchodzą gruntoznawstwo, mechanika gruntów i fundamentowanie. Pokrewną dziedziną wiedzy jest geologia inżynierska, która zawiera się w obszarze nauk geologicznych....

47,90 zł
Gleboznawstwo

Gleboznawstwo

Gleboznawstwo jest  nauką o powstawaniu, rozwoju, budowie, właściwościach i funkcjach gleb.   ...

Ochrona środowiska glebowego

Ochrona środowiska glebowego

Omówiono zanieczyszczenia chemiczne i przemysłowe wód podziemnych, roślinności i żywności, procesy samooczyszczania gleb oraz zasady funkcjonowania oczyszczalni glebowo - roślinnych ...

52,90 zł
Geologia Polski

Geologia Polski

Podstawowe wiadomości na temat budowy i ewolucji poszczególnych obszarów i jednostek geologicznych...

54,90 zł
Gruntoznawstwo inżynierskie

Gruntoznawstwo inżynierskie

W książce Gruntoznawstwo inżynierskie są omówione wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu szeroko pojętej geotechniki stosowanej, tzn. mechaniki gruntów i skał, fundamentowania oraz nowych technologii stosowanych w geotechnice....

54,90 zł
Geologia kontynentów

Geologia kontynentów

W obecnym wydaniu uwzględniono najnowsze dane dotyczące budowy i historii geologicznej wszystkich kontynentów i ich części. Zaktualizowano nazewnictwo niektórych jednostek tektonicznych. Więcej uwagi poświęcono kształtowaniu się kontynentów w prekambrze oraz przyczynom ukształtowania się ich obecnej struktury....

54,90 zł
Minerały, kamienie szlachetne, skały

Minerały, kamienie szlachetne, skały

W przewodniku tym znajdziesz wszystko, co powinien wiedzieć kolekcjoner kamieni, minerałów i skał....

55,00 zł
Geologia regionalna Polski

Geologia regionalna Polski

Podręcznik akademicki, omawiający jednostki geologiczne Polski pod kątem stratygrafii, sedymentologii, petrografii oraz tektoniki....

55,90 zł
Geologia historyczna

Geologia historyczna

Uniwersalny podręcznik dla studentów wydziałów przyrodniczych zawierający najbardziej aktualne informacje dotyczące dziejów Ziemi, skorupy ziemskiej, ewolucji pozostałych sfer planety, historii atmosferycznego tlenu, a także rozwoju świata organicznego w przeszłości....

60,90 zł
Pierwiastki śladowe w geo- i biosferze

Pierwiastki śladowe w geo- i biosferze

Informacje o występowaniu pierwiast­ków śladowych w poszczególnych elementach geo- i biosfery oraz ich funkcje bio­logiczne w roślinach i organizmach ludzkich. ...

62,90 zł
Geomorfologia

Geomorfologia

Najważniejsze zagadnienia współczesnej geomorfologii, także w zakresie metodycznym, ze szczególnym uwzględnieniem procesów rzeźbotwórczych, ich mechanizmów, uwarunkowań i tempa przebiegu. ...

62,90 zł