Geologia i gleboznawstwo

Zapis późnoglacjalnych i holoceńskich zmian środowiskowych

Zapis późnoglacjalnych i holoceńskich zmian środowiskowych

Zapis późnoglacjalnych i holoceńskich zmian środowiskowych w osadach torfowisk alkalicznych Bagno Bubnów i Bagno Staw...

28,90 zł
Wybrane zagadnienia z gemmologii, nauki o kamieniach szlachetnych i ozdobnych

Wybrane zagadnienia z gemmologii, nauki o kamieniach szlachetnych i ozdobnych

Publikacja adresowana jest zarówno do osób zawodowo zajmujących się gemmologią, studentów i nauczycieli, jak i do wszystkich zainteresowanych kamieniami szlachetnymi i ozdobnymi. ...

30,90 zł
Wprowadzenie do geotechniki

Wprowadzenie do geotechniki

Geotechnika jest częścią wiedzy inżynierskiej, która zajmuje się gruntem, jego właściwościami, możliwościami oparcia (posadowienia) na nim obiektów budowlanych oraz sposobami wzmacniania gruntów słabych. W jej skład głównie wchodzą gruntoznawstwo, mechanika gruntów i fundamentowanie. Pokrewną dziedziną wiedzy jest geologia inżynierska, która zawiera się w obszarze nauk geologicznych....

47,90 zł
Pierwiastki śladowe w geo- i biosferze

Pierwiastki śladowe w geo- i biosferze

Informacje o występowaniu pierwiast­ków śladowych w poszczególnych elementach geo- i biosfery oraz ich funkcje bio­logiczne w roślinach i organizmach ludzkich. ...

62,90 zł
Ochrona środowiska glebowego

Ochrona środowiska glebowego

Omówiono zanieczyszczenia chemiczne i przemysłowe wód podziemnych, roślinności i żywności, procesy samooczyszczania gleb oraz zasady funkcjonowania oczyszczalni glebowo - roślinnych ...

52,90 zł
Minerały, kamienie szlachetne, skały

Minerały, kamienie szlachetne, skały

W przewodniku tym znajdziesz wszystko, co powinien wiedzieć kolekcjoner kamieni, minerałów i skał....

55,00 zł
Minerały świata

Minerały świata

Leksykon ułatwi rozpoznawanie i oznaczanie minerałów. Ukazano w nim 500 okazów w takim stanie, w jakim znajduje je laik. Umożliwia to nawet początkującym hobbystom skuteczną i stuprocentowo pewną identyfikację znalezionych okazów....

43,90 zł
Maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw Poradnik operatora

Maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw Poradnik operatora

Wiadomości z zakresu budowy maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw, ich eksploatacji oraz technologii robót wykonywanych przy użyciu tychże maszyn....

39,90 zł
Gruntoznawstwo inżynierskie

Gruntoznawstwo inżynierskie

W książce Gruntoznawstwo inżynierskie są omówione wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu szeroko pojętej geotechniki stosowanej, tzn. mechaniki gruntów i skał, fundamentowania oraz nowych technologii stosowanych w geotechnice....

54,90 zł
Gleboznawstwo

Gleboznawstwo

Gleboznawstwo jest  nauką o powstawaniu, rozwoju, budowie, właściwościach i funkcjach gleb.   ...

Gleboznawstwo

Gleboznawstwo

Kompendium wiedzy o glebie omówiono funkcje gleby, geologiczne podstawy gleboznawstwa, morfologię gleb, właściwości fizyczn, chemiczne, biologiczne i biochemiczne gleb...

Geozagrożenia

Geozagrożenia

Omówione zostały procesy wulkaniczne, trzęsienia ziemi, tsunami, huragany, powodzie, osuwiska i inne ruchy masowe, lawiny, katastrofalne zmiany klimatu i ich wpływ na anomalne zjawiska pogodowe o katastrofalnych następstwach, a także katastrofy związane z kolizjami Ziemi...

69,90 zł
Geomorfologia

Geomorfologia

Najważniejsze zagadnienia współczesnej geomorfologii, także w zakresie metodycznym, ze szczególnym uwzględnieniem procesów rzeźbotwórczych, ich mechanizmów, uwarunkowań i tempa przebiegu. ...

62,90 zł
Geologia regionalna Polski

Geologia regionalna Polski

Podręcznik akademicki, omawiający jednostki geologiczne Polski pod kątem stratygrafii, sedymentologii, petrografii oraz tektoniki....

55,90 zł