Prawo rolne

Ustawa o odnawialnych źródłach energii Komentarz

Ustawa o odnawialnych źródłach energii Komentarz

Publikacja zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jest komentarzem obejmującym wszystkie dziedziny (branże) energetyki odnawialnej oraz odnoszącym się kompleksowo do nowych mechanizmów oraz instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej, biogazu oraz ciepła w instalacjach OZE...

224,90 zł
System prawa żywnościowego

System prawa żywnościowego

Opracowanie, mające charakter systemu prawa, ujmuje prawo żywnościowe jako wyodrębnioną dyscyplinę o znaczącym obszarze regulacji bezpieczeństwa i jakości żywności, zawierającą wymagania wobec rolników i przedsiębiorców w całym łańcuchu żywnościowym, w szczególności w zakresie higieny żywności, jej urzędowej kontroli, znakowania, reklamy i prezentacji....

219,00 zł
Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej

Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej

W książce omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: dziedziczenie gospodarstw rolnych, prawo nabycia Agencji Nieruchomości Rolnych, uzyskanie zgody prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych na nabycie nieruchomości rolnej, ustawowe prawo pierwokupu udziałów i akcji spółek będących właścicielami nieruchomości rolnych....

185,00 zł
Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin. Komentarz

Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin. Komentarz

Prezentowany komentarz jest najobszerniejszym w polskiej literaturze opracowaniem poświęconym zagadnieniu ochrony odmian roślin. Zawiera omówienie wszystkich najważniejszych kwestii dotyczących wyłącznego prawa hodowcy do nowej odmiany rośliny jako specyficznego (jakkolwiek zbliżonego do patentu) prawa z zakresu tzw. własności intelektualnej. Są to w szczególności...

155,90 zł
Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz

Szczegółowe omówienie zasad obrotu nieruchomościami rolnymi oraz propozycje rozwiązań problemów, które mogą wystąpić w związku z ich stosowaniem. ...

149,90 zł
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnym i spożywczymi. Komentarz

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnym i spożywczymi. Komentarz

Kompleksowe omówieniem ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontaktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi ...

145,00 zł
Podatek leśny - komentarz

Podatek leśny - komentarz

Komentując poszczególne artykuły ustawy o podatku leśnym autorzy główną uwagę skupili na przedstawieniu wątpliwości pojawiających się podczas praktycznego stosowania przepisów oraz wskazali możliwe sposoby ich rozstrzygania....

119,90 zł
Podatek rolny - komentarz

Podatek rolny - komentarz

Autorzy poddają analizie wszystkie istotne problemy związane z wykładnią przepisów ustawy.

119,90 zł
Skuteczność unijnego prawa administracyjnego na przykładzie ochrony weterynaryjnej

Skuteczność unijnego prawa administracyjnego na przykładzie ochrony weterynaryjnej

W publikacji dokonano analizy skuteczności unijnego prawa administracyjnego z perspektywy osiągania celów prawa....

107,90 zł
Zgoda wodnoprawna

Zgoda wodnoprawna

W monografii poddano anlizie instytucję zgody wodnoprawnej, uregulowaną w dziale IX ustawy z 20.07.2017 r. – Prawo wodne i będącą jednym z instrumentów systemu zarządzania gospodarką wodną....

104,90 zł